Hal­vor­sen skuf­fet over seg selv

Syk­dom og velt har satt sitt preg på se­son­g­inn­led­nin­gen til Kris­tof­fer Hal­vor­sen. Nå er 21-årin­gen en­de­lig frisk­meldt, og klar for å mar­ke­re seg på syk­ke­len igjen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

Fædre­lands­ven­nen fulg­te den re­gje­ren­de U23-ver­dens­mes­te­ren på en kre­ven­de in­ter­valløkt i Høie­klei­va ved Mos­by den­ne uken. Seks gan­ger var 21-årin­gen opp den tøf­fe bak­ken på fire kilo­me­ter.

Han be­skri­ver for­men som «over­ras­ken­de bra». Hal­vor­sen var ikke like po­si­tiv for noen uker si­den, da han var hjem­me med syk­dom og vond kropp, mens lag­ka­me­ra­te­ne syk­let vik­ti­ge ritt i Euro­pa.

– Det er ikke an­net å si enn at det har vært en van­vit­tig dår­lig se­song­start, bort­sett fra ett løp, sier han.

21-årin­gen kun­ne jub­le over sei­er i Hand­za­me Clas­sic i 17. mars, men det har ikke vært over­skrif­te­ne i årets førs­te må­ne­der.

Han vel­tet både i se­song­star­ten i Lil­lers og i det på­føl­gen­de No­ke­re Ko­er­se, og har fort­satt litt vondt i ribbei­na etter smel­le­ne han på­dro seg.

Så var det syk­dom­men da. Han var dår­lig al­le­re­de da han reis­te ned tid til Gent-wevel­gem i slut­ten av mars. Der end­te han sist.

– Jeg bur­de kan­skje ikke ha reist ned, men det var mitt valg. Jeg had­de en skik­ke­lig dår­lig fø­lel­se, sier Hal­vor­sen.

Han stil­te også opp i De Pan­ne noen da­ger se­ne­re, men måt­te bry­te, og re­tur­ner­te hjem.

– Fått noen slag i try­net

Det er først den sis­te ti­den han har kun­net tre­ne for fullt.

– Jeg fikk noen slag i try­net, og det ble mot­satt av det jeg trod­de det skul­le bli. Jeg ble gans­ke skuf­fet over meg selv, og måt­te ta to steg til­ba­ke, og en pust i bak­ken, sier Hal­vor­sen.

Han har en syk­doms­his­to­rie som gjør ham føre var, og gikk på en kjempe­smell vår­en 2014. Et vi­rus sat­te ham helt ut av spill i man­ge må­ne­der.

– Nå fø­les det utro­lig bra, og jeg har trent van­vit­tig godt de sis­te ni da­ge­ne, sier Hal­vor­sen, som vil ikke be­skri­ve si­tua­sjo­nen som noen kri­se, med tan­ke på de vik­ti­ge lø­pe­ne som kom­mer ut­over vår­en og som­mer­en.

– Det er man­ge løp og sto­re mål igjen for meg, sier Hal­vor­sen.

Ett av må­le­ne før se­son­gen var Tour of Nor­way. Tirs­dag ble det be­stemt at han skal del­ta i årets ut­ga­ve.

– Det­te blir mer som et tre­nings­løp enn at jeg skal inn og vin­ne løp med en gang. Det skal bli greit å kom­me i gang igjen, og det gle­der jeg meg til, sier Hal­vor­sen.

Han tror sjan­sen for en etappe­sei­er for hans ved­kom­men­de er størs­te på den and­re etap­pen 18. mai (Eids­voll–bru­mund­dal).

– Det er den let­tes­te etap­pen, og jeg ten­ker nok mest på den, sier Hal­vor­sen, som også kan ha mu­lig­het på åp­nings­etap­pen fra Høne­foss til As­ker.

– Men av­slut­nin­gen er gans­ke hard. Vi får se.

Proff­lag til touren

Da Hal­vor­sen vant fel­les­star­ten i U23-klas­sen un­der fjor­årets VM, var han al­le­re­de en etter­trak­tet syk­list for de sto­re proff­la­ge­ne.

I vin­ter har han vært på man­ge klubbe­søk, og han har også hatt kon­kre­te sam­ta­ler med blant an­net Team Sky og Quick­step.

Hal­vor­sen skul­le ha vært på sam­ling med Lottonl-jum­bo tid­li­ge­re i vår, men det ble ut­satt da sør­len­din­gen ble syk.

– Vi har ikke lagt det på is, men vi har prio­ri­tert vel­dig å kom­me til­ba­ke i tre­ning nå, sier Hal­vor­sen, og leg­ger til at proff­la­ge­ne al­le­re­de be­gyn­ner å set­te sam­men la­ge­ne sine for nes­te se­song.

– Det er et te­ma. Jeg skal møte la­get og agen­ten min, Gi­no van Ou­den­hov i Tour of Nor­way, og fin­ne en god løs­ning på det. Jeg har ikke tatt noe valg ennå, sier Hal­vor­sen.

– Hva blir vik­tig for deg når du en­de­lig be­stem­mer deg?

– Det blir å fin­ne det ret­te la­get, og de ut­ford­rin­ge­ne jeg har lyst til å ha, sier Hal­vor­sen, som øns­ker en tre­års­av­ta­le med sin nye klubb.

– Har du av­talt be­søk med proff­lag den kom­men­de ti­den?

– Nei, men det kom­mer fle­re til Tour of Nor­way, der­iblant Lottonl-jum­bo.

– Ved si­den av VM i Ber­gen i sep­tem­ber, hva er de størs­te må­le­ne dine i år?

– Tour de l’ave­nir (kalt ung­dom­mens Tour de Fran­ce), som er et U23-løp med lands­la­get. NM (i juni) blir også et lite mål nå. Så har du EM i Dan­mark (i slut­ten av au­gust), som har en løy­pe som pas­ser meg bra. Det kom­mer man­ge fine løp som jeg har lyst til å vin­ne, for å si det sånn, sier Hal­vor­sen.

Fel­les­star­ten for U23-lag i VM i Ber­gen går for øv­rig fre­dag 22. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.