Proff-fab­rik­ken Jo­ker

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

Gi­no Van Ou­den­ho­ve er sports­di­rek­tør i Jo­ker Ico­pal. Han skjøn­ner at det har vært tøft men­talt for Hal­vor­sen i se­son­g­inn­led­nin­gen.

– Vi var gans­ke mye ro­li­ge­re enn ham. Kris­tof­fer had­de bare lyst til å vise seg fram og kjø­re løp, men så fikk han se at det ene lø­pet etter det and­re for­svant. Alle had­de for­ven­tet gans­ke mye av Kris­tof­fer i år, og da er det gans­ke tungt, sier Van Ou­den­ho­ve.

Ha for­ven­ter ikke all ver­den av ele­ven sin i Tour of Nor­way.

– Han må bare kom­me bra gjen­nom, og star­te på del to av se­son­gen, sier Van Ou­den­ho­ve.

– Hva er må­let for del to?

– Å hol­de seg i bra slag, og kom­me seg på best mu­lig måte til VM i Ber­gen, sier Van Ou­den­ho­ve, som ikke har plan­lagt noen sam­ta­ler med proff­lag un­der Tour of Nor­way.

– Men jeg vet at det kom­mer et par sen­tra­le folk, og det er en yp­per­lig an­led­ning til å snak­ke litt ufor­melt med Kris­tof­fer. Vi er fort­satt på det sta­di­et at vi prø­ver å fin­ne ut hva de for­skjel­li­ge la­ge­ne ten­ker, sier Van Ou­den­ho­ve.

Jo­ker Ico­pal har hatt og ut­vik­let pro­fi­ler som Ed­vald Boas­son Ha­gen, Alex­an­der Kristoff og Lars Pet­ter Nord­haug i stal­len tid­li­ge­re.

– Kris­tof­fer er så­pass god at han had­de gjort det bra i and­re nors­ke lag også, men vi har bra kon­tak­ter, og vi har bygd opp et tro­ver­dig ima­ge ut mot protour­la­ge­ne. Det kom­mer Kris­tof­fer til å dra nyt­te av, sier Van Ou­den­ho­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.