Me­ner Start og Bodø/glimt er for ster­ke

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN

Jerv var en av fa­vo­rit­te­ne til di­rek­te opp­rykk i 1. di­vi­sjon. Al­le­re­de etter seks run­der er den drøm­men borte i Grim­stad.

– Di­rek­te opp­rykk er for langt fram. Start og Bod ø/ G l i m t har sett alt­for ster­ke ut, og vi har fått en for dår­lig start, sier Ar­ne Sand­stø til Fædre­lands­ven­nen før Jerv får be­søk av Kongs­vin­ger lør­dag kveld.

Etter seks se­rie­run­der står Grim­stad-la­get kun med tre po­eng. La­get har til gode å vin­ne i 1. di­vi­sjon i år, og lig­ger al­le­re­de ti po­eng bak Start og 13 po­eng bak Bodø/glimt som le­der se­ri­en.

– Men ryk­ke opp kan vi ennå. Det er ikke langt opp til kva­li­fise- ring, og vi er kva­li­fi­se­rings­kon­ge­ne, sier Sand­stø med et smil.

Jerv har vært i play off til elite­se­ri­en to år på rad. Skal de kla­re kva­li­fi­se­ring også i år må det tre­po­en­ge­re til.

– Det har ikke sett helt svart ut, og vi har fort­satt stor tro på oss selv i gar­de­ro­ben. Ut­ford­rin­gen kan være at man be­gyn­ner å bli usik­ker på det man hol­der på med, men jeg opp­le­ver ikke at vi er der, for­tel­ler Sand­stø, som me­ner Jerv har vært gode mel­lom 16-me­ter­ne, og dår­li­ge in­nen­for.

– Vi har vært flin­ke på igang­set­ting bak­fra, bed­re enn tid­li­ge­re. Vi har kom­met til vel­dig man­ge inn­legg. Fra 16 til 16 har vi vært bed­re enn de fles­te, men det hjel­per in­gen­ting. Vi har vært for sva­ke i egen og mot­stan­der­nes boks, sier Sand­stø, som tror en sei­er mot Kongs­vin­ger lør­dag kveld kan være ut­lø­sen­de.

– For oss hand­ler det nå om å få sei­e­ren som gjør at vi får flyt, sier Jerv-tre­ne­ren. Hans lag pluk­ket et po­eng med seg fra Arendal for­ri­ge helg.

Arendal, som lig­ger ett po­eng foran Jerv på ta­bel­len, mø­ter den­ne run­den Levan­ger i Arendal. Tørums menn har hatt sto­re skade­pro­ble­mer hit­til i se­son­gen, men nå ser det ut til å lys­ne.

– Vi hå­per at både Vik­tor (Löv­gren), Ma­ri­us (An­der­sen), Anders (Hel­la) og Fa­bi­an (Ness) kan være ak­tu­el­le for trop­pen lør­dag. Det vil gi oss stør­re valg­mu­lig­he­ter, og det er også be­tryg­gen­de med tan­ke på at vi nå står foran et vel­dig tett kamp­pro­gram, sier Knut Tørum til klub­bens hjemme­side.

Fædre­lands­ven­nen føl­ger hel­gens 1.di­vi­sjons­run­de tett. Følg kam­pe­ne di­rek­te fra klok­ken 18.00 lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.