Når fart blir en fien­de.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - FRANK MERSLAND

Jeg hus­ker det som det var i går. Jeg var 19 år gam­mel og på vei hjem fra natt­skift på som­mer­job­ben. Jeg var trøtt, og far­ten var for høy. Jeg unn­gikk så­vidt syk­lis­ten som kom ut fra side­vei­en. Man­ge av oss har opp­levd det: Det lil­le se­kun­det som skil­ler mel­lom for­tvi­lel­se og let­tel­se. Kom­bi­na­sjo­nen fart, uvø­ren­het og ung­dom­me­lig over­mot gjør seg sær­de­les dår­lig i tra­fik­ken. Hit­til i år har rundt 30 men­nes­ker mis­tet li­vet i tra­fik­ken i Nor­ge. Enda fle­re har blitt al­vor­lig skadet. I da­gens ut­ga­ve av «God helg» tref­fer du to fed­re – to na­bo­er, som med få da­gers mel­lom­rom fikk li­vet sitt snudd på ho­det. Beg­ge har et in­der­lig øns­ke: De hå­per and­re ikke skal opp­le­ve det sam­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.