TO SKJEBNER

Døtre­ne lå i koma, kri­tisk skadd i to for­skjel­li­ge tra­fikk­ulyk­ker. På syke­hu­set vå­ket na­bo­ene Ha­rald Hæg og Arild Abels­nes over hver sin jen­te. Sam­me dag som den ene våk­net, døde den and­re.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Vi er short på plass og tren­ger et la­ger til ute­møb­ler. Det kom­mer til å bli et sinns­sykt fint bygg som vil løf­ter hele inn­gangs­por­ten til Kris­tian­sand sett fra E 18, sier Kay Røs­stad, tred­je ge­ne­ra­sjons gart­neri­ei­er sam­men med bro­ren Ove.

Da fa­mi­lie­gart­ne­ri­et i en­den av Bjørn­dals­s­let­ta spir­te fram i 1930 var ei­en­dom­men på roms­li­ge 30 mål.

Si­den har vei­ut­byg­ging gjort sta­di­ge inn­hogg i tom­ta, som i dag er på 13 mål. Også den ru­ven­de trafo­sta­sjo­nen fra 1920 står på de­res eien­dom.

– RAMLER NED AV SEG SELV

Røs­stad har be­hov for å ut­vi­de, men et so­lid hin­der står alt­så i vei­en. Et hin­der som er vel verdt å be­va­re, iføl­ge by­an­tik­var og fyl­kes­kon­ser­va­tor.

Grunn­ei­er me­ner det ikke hen­ger på greip.

– Had­de bygget vært noe å ta vare på vil­le jeg hatt en an­nen inn­stil­ling. Men det­te er et gam­melt, ned­slitt bygg som snart ramler ned av seg selv, og som

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.