Hvem skal be­ta­le for nes­te flykt­ning­bøl­ge?

Hvis sta­ten skal få kom­mu­ner til å stil­le opp nes­te gang det er be­hov for en dug­nad for flykt­nin­ger, bør den selv stil­le opp nå.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG - Det vil ikke gag­ne noen.

Det er mind­re enn to år si­den en bøl­ge av men­nes­ker på flukt og på jakt etter bed­re liv, skyl­let over Euro­pa. Drøyt 30.000 av dem kom til vårt land, og sat­te mot­ta­ker­ap­pa­ra­tet på en hard prø­ve. Im­po­ne­ren­de man­ge, både stat­li­ge, kom­mu­na­le og pri­va­te ak­tø­rer, kas­tet seg rundt. Og klar­te på be­und­rings­ver­dig kort tid å skaf­fe tak over ho­det til de man­ge som kom.

I etter­kant av den førs­te bøl­gen meld­te be­ho­vet seg for mot­taks­plas­ser i kom­mu­ne­ne. Til tross for at lan­dets fi­nans­mi­nis­ter få uker tid­li­ge­re had­de opp­ford­ret de sam­me kom­mu­ne­ne om ikke å ta imot flykt­nin­ger, gjor­de man­ge hel­dig­vis nett­opp det. Kris­tian­sand var blant dem. Sør­lan­dets ho­ved­stad fulg­te opp­ford­rin­gen fra det stat­li­ge In­klu­de­ring­sog mang­folds di­rek­to­ra­tet (Im­di) om å bo­set­te 60 ens­li­ge mindre­åri­ge. Det var et kre­ven­de løft. Kom­mu­nen an­sat­te nes­ten like man­ge men­nes­ker som den skul­le ta imot.

Men langt fær­re enn de 60 som ap­pa­ra­tet ble rig­get for, kom. And­re kom­mu­ner opp­lev­de det sam­me. Og de sam­me kom­mu­ne­ne står nå til­ba­ke med reg­nin­gen, for­di Im­di kun be­ta­ler kom­mu­ne­ne for hver per­son som fak­tisk blir bo­satt. Der­med vil ikke den sam­me sta­ten Man­ge kom­mu­ner sli­ter nå med reg­nin­gen for at de stil­te opp da sta­ten ba dem bo­set­te flykt­nin­ger. som ba kom­mu­ne­ne om å ta et eks­tra løft, be­ta­le reg­nin­gen når sta­tens eget an­slag slo feil. Det er ikke vans­ke­lig å skjøn­ne kom­mu­ne­nes frust­ra­sjon over det­te. Kom­mu­nal­de­par­te­men­tets be­grun­nel­se om at kom­mu­ne­ne bør kun­ne dek­ke dis­se kost­na­de­ne gjen­nom de økte ramme­til­skud­de­ne, hol­der ikke. De­par­te­men­tet bør i ste­det lyt­te til Lin­des­nes-ord­fø­rer og sen­tral­styre­med­lem i Høy­re, Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen. Hen­nes kom­mu­ne ta­per fem mil­lio­ner kro­ner på at den vis­te raus­het. Det er mye pen­ger i en an­strengt kom­mune­øko­no­mi. Far­dal Kris­tof­fer­sen kal­ler sa­ken «vel­dig urett­fer­dig». Det er ikke rart.

Det­te spørs­må­let hand­ler ikke bare om kom­mune­øko­no­mi. Det hand­ler også om hvem som vil stil­le opp nes­te gang sta­ten tren­ger kom­mu­ne­ne til å ta et stort løft for å bo­set­te men­nes­ker. Hvis den ikke end­rer hold­ning i den­ne run­den, kan sta­ten ri­si­ke­re at kom­mu­ne­ne vi­ser mind­re vel­vil­je i nes­te run­de.

De­par­te­men­tet bør i ste­det lyt­te til Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.