FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Braky­te­ra­pi

● Ved pro­stata­kreft, går be­hand­lin­gen ut på at små ra­dio­ak­ti­ve stål­nå­ler ved et ope­ra­tivt inn­grep blir skutt di­rek­te in­ne i pro­sta­ta­kjer­te­len. Me­to­den gir van­lig­vis noe mind­re bi­virk­nin­ger enn tradisjonell ope­ra­sjon og stråle­be­hand­ling. Lav­dose­be­hand­ling med braky­te­ra­pi er i føl­ge Helfo ikke til­gjen­ge­lig mot pro­stata­kreft i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.