– In­ter­es­sant å få vur­dert

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VE­GARD DAMS­GAARD

Sen­tra­le po­li­ti­ke­re i by- og miljø­ut­val­get li­ker ide­en fra Mul­ti­con­sult.

– Ide­elt sett skul­le hele Fest­nings­gata lig­get i tun­nel. Det er en tra­fikk­ma­skin, om man li­ker det el­ler ei. Om det­te lar seg gjen­nom­føre uten å ska­pe pro­ble­mer i and­re ga­ter, så er jeg i ut­gangs­punk­tet po­si­tiv. Det skul­le vært in­ter­es­sant å få vur­dert kon­se­kven­se­ne av det­te nøye, sier ut­valgs­le­der Stian Stur­buk­ås (Frp).

– Å knyt­te Pose­byen sam­men med res­ten av sen­trum, med alle de mu­lig­he­ter som lig­ger der, er kjempe­vik­tig for fle­re sen­tra­le ak­tø­rer i byen. Ikke minst for kul­tur­ak­sen, som har hatt noen ut­ford­rin­ger, me­ner He­le­ne H. Knud­sen (H).

Også Gre­te Kvel­land Skaa­ra (KRF) me­ner det­te er spen­nen­de ide­er som bør ut­re­des nær­me­re.

– Å bin­de Pose­byen sam­men med city-de­len vil være en styr­ke for hele Kvad­ra­tu­ren. Vi skal til­rette­leg­ge for gode syk­kel­tra­se­er gjen­nom sen­trum. Når syk­kel­broa over Otra kom­mer på plass, så vil tra­se­en i Råd­hus­gata være vik­tig og spe­si­elt krys­sings­punk­tet i Fest­nings­gata, på­pe­ker hun.

– Jeg syns det­te ser spen­nen­de ut og har sans for «shared space», som åp­ner nye byrom og gjør Kvad­ra­tu­ren mer spen­nen­de og til­gjen­ge­lig for fot­gjen­ge­re. Jeg tror vi i øken­de grad vil se mer til­rette­leg­ging av den­ne ty­pen, sier Ei­rik Då­støl Lange­land (Ap).

Nest­le­der Pet­ter Be­ne­stad (V) li­ker tan­ken iso­lert sett, men er li­ke­vel i tvil:

– Venst­re øns­ker pri­mært å sten­ge Lunds­broa for bil­tra­fikk og prio­ri­te­re den­ne for buss, sykkel og gan­ge. Og da vil vi sann­syn­lig­vis tren­ge Fest­nings­gata, i til­legg til Havne­gata og Vest­re Strand­gate, som ho­ved­ga­ter for bi­ler inn og ut av Kvad­ra­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.