Nye gå­ga­ter kom­mer først

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VE­GARD DAMS­GAARD

– Vi set­ter pris på at bran­sjen en­ga­sje­rer seg for by­ens ve og vel, kom­men­te­rer An­ne S. Lis­le­vand, pro­sjekt­le­der for gate­bruks­pla­nen.

Hun har sans for bed­re krys­sing av Fest­nings­gata og tan­ken om å knyt­te byen bed­re sam­men.

– Fest­nings­gata er mar­kert som en av ho­ved­ga­te­ne i Kvad­ra­tu­ren, den vil frem­de­les fun­ge­re som det. Vi vet ikke hvor­dan tra­fikk­si­tua­sjo­nen blir med nytt par­ke­rings­an­legg, det må vi se litt nær­me­re på.

Hun opp­ly­ser at gate­bruks­plan kom­mer til be­hand­ling 1. juni i by- og miljø­ut­val­get, de­ret­ter by­sty­ret tre uker se­ne­re.

De førs­te til­ta­ke­ne er plan­lagt til høs­ten: Gå­gate i Gyl­den­lø­ves gate mel­lom Mar­kens og Kirke­gata, gå­gate i Skip­per­gata og syk­kel­ga­te i Kirke­gata.

Pa­ral­lelt på­går pro­sjek­tet Buss i sen­trum, som in­ne­bæ­rer at Fest­nings­gata kan bli nær­mest fri for bus­ser i frem­ti­den.

En høy­ak­tu­ell tra­sé er nem­lig en­veis­kjørt Dron­nin­gens gate for øst­gå­en­de bus­ser og bi­ler, mens Toll­bod­gata blir en­veis­kjørt for vest­gå­en­de.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

An­ne S. Lis­le­vand, pro­sjekt­le­der for gate­bruks­pla­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.