Sving­te for mø­ten­de bil, vel­tet av vei­en

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CONNIE BENTZRUD JAN ODDVAR EIDE

Den pols­ke trai­ler­sjå­fø­ren skul­le bare svin­ge til side for en bil. Da ga vei­skuld­ra etter og vogn­to­get vel­tet.

– Sjå­fø­ren møt­te en bil som tok så mye av vei­en, at han kjør­te helt ut i kan­ten. Men da ga vei­skuld­ra etter. Han mis­tet kon­trol­len. Og vogn­to­get vel­tet, for­tel­ler et vit­ne til Fædre­lands­ven­nens foto- graf på ste­det.

Sjå­fø­ren ble ikke skadet, og gikk rundt på ulyk­kes­ste­det.

Vogn­to­get er tom for last. Det har ikke gått rett i bak­ken, men lan­det på noen trær som det hvi­ler på. Det er der­for ven­tet en litt vans­ke­lig red­nings­ope­ra­sjon.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om vogn­tog klok­ken 08.09. Det had­de da kjør­te av vei­en på riks­vei 42 mel­lom Ei­ken og Ev­je. Fø­re­ren av vogn­to­get skal ikke ha kom­met til ska­de.

Po­li­ti­et opp­lys­te lør­dag klok­ken 10.44 på Twit­ter at sjå­fø­rens fø­rer­kort og ferd­skri­ver­kort er be­slag­lagt. Han an­mel­des for brudd på veg­tra­fikk­lo­vens § 3, om at man skal fer­des hen­syns­fullt, være akt­på­gi­ven­de og var­som i tra­fik­ken.

FOTO: AS­BJØRN HANDELAND

Den pols­ke sjå­fø­ren la seg ut i si­den for å unn­gå sam­men­støt med en mø­ten­de bil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.