FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Dataangrepet

● Løse­penge­vi­ru­set som har spredd seg over hele ver­den de sis­te da­ge­ne, er tro­lig ikke et vi­rus, men en orm. Den kal­les «Wan­nacry» el­ler «Wa­nacryp­t0r». De som ram­mes får fi­le­ne sine kryp­tert, og be­ta­ler man ikke løse­pen­ge­ne, er inn­hol­det på data­ma­ski­nen tapt.

● Or­men ut­nyt­ter en sår­bar­het i Micro­softs fil­de­lings­pro­to­koll (SMBV1.0) for å kom­pro­mit­te­re and­re ma­ski­ner i nett­ver­ket og over net­tet.

● Skade­va­ren spres seg auto­ma­tisk og gikk der­for ikke mål­ret­tet mot en spe­si­fikk sek­tor el­ler re­gion. Det er svært uvan­lig at slik skade­vare sprer seg uten men­nes­ke­lig inn­blan­ding.

● Micro­soft har slup­pet en sik­ker­hets­opp­da­te­ring om den­ne sår­bar­he­ten i midt­en av mars. Micro­soft har pub­li­sert en ar­tik­kel om «Wan­nacry»an­gre­pet. Der pe­ker de også på at den­ne type an­grep kan ut­vik­le seg over tid.

● Det sik­res­te til­ta­ket for å stå imot an­gre­pet, og even­tu­el­le nye ver­sjo­ner av skade­va­ren, er å in­stal­le­re sik­ker­hets­opp­da­te­rin­ger fra Micro­soft for å hind­re spred­ning og in­fek­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.