EU: – Ra­kettest tru­er fre­den

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nord-ko­reas se­nes­te ra­kettest ut­gjør en trus­sel mot in­ter­na­sjo­nal fred og sik­ker­het, he­ter det fra EU.

I en ut­ta­lel­se fra en Eu-tals­mann he­ter det vi­de­re at «opp­sky­tin­gen øker spen­nin­gen i re­gio­nen» i en tid der det er be­hov for det mot­sat­te.

Iføl­ge sør­kore­ans­ke mi­li­tær- kil­der fant søn­da­gens opp­sky­ting sted ved Ku­song, nord­vest for Nord-ko­reas ho­ved­stad Pyong­yang, like før klok­ken 5.30 lo­kal tid. Ra­ket­ten til­bake­la 700 til 800 kilo­me­ter og lan­det i Ja­pan­ha­vet etter 30 mi­nut­ter i luf­ten.

Den ame­ri­kans­ke stil­le­havs­kom­man­do­en opp­lys­te søn­dag at den fort­satt un­der­sø­ker hvil­ken type mis­sil det er snakk om, men det skal ikke ha vært en langt­rek­ken­de ra­kett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.