Sa­me­tin­get, sa­me­ne og de­res ret­tig­he­ter

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er vik­tig å be­va­re og vi­dere­ut­vik­le Sa­me­tin­get.

●● Sa­me­ne har eget språk og egne tra­di­sjo­ner, og man­ge dri­ver med reins­dyr. Det er vik­tig å be­skyt­te sa­me­nes ret­tig­he­ter.

Det skjer fra tid til an­nen at sa­me­ne blir om­talt i medie­ne. Det er gans­ke man­ge ting som kom­mer opp. En ting kan være den kom­mune­pla­nen for reins­dyr­drift som fin­nes i Finn­mark kom­mu­ne. Det er bra at sa­me­ne har dyr, og at de slak­ter og sel­ger godt reins­dyr­kjøtt. En an­nen ting som kom­mer opp er hvil­ke ret­tig­he­ter sa­me­ne skal ha, både til grun­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.