So­sia­lis­men er to­tal

Faedrelandsvennen - - MENING -

Enda en gang må jeg gjen­ta at so­sia­lis­me er en idé, en alt­om­fat­ten­de ideologi.

●● Den har hatt et mål i star­ten, Sver­re Ope­dal, om øko­no­misk lik­het mel­lom med­lem­mer i et klasse­løst sam­funn.det­te skjed­de om­kring 1850-åre­ne. Alt­så en ren ma­te­ria­lis­tisk ide, signert Karl Marx. Det­te er en gam­mel lek­se, som del­vis svar på ditt inn­legg 10.5.

Så ut­vi­des ide­en fra den grup­pen so­sia­lis­ter som kal­les Frank­fur­ter­sko­len om­kring 1915, og her kom Ap-nest­le­de­ren Ed­vard Bull med sin nors­ke anti­kris­te­li­ge lære. Det kan sam­les i det jeg har skre­vet: so­sia­lis­men skal ikke bare ha et ma­te­ri­elt mål, men et to­talt ån­de­lig/kul­tu­relt mål: sty­re men­nes­ket fra fød­sel til grav. Det­te er in­gen gam­mel lek­se, Ope­dal.

Frank­fur­ter­ne fort­sat­te med enda mer de­talj­di­ri­ge­ring i 1968-ge­ne­ra­sjo­nen om hvor­dan so­sia­lis­te­ne skul­le inn og sty­re sam­fun­net.

Til slutt: du på­står at jeg vi­ser hat mot da­gens Ar­bei­der­par­ti. Slik fø­lel­se vet jeg ikke å ha! Nei. det er den so­sia­lis­tis­ke ide jeg an­gri­per (!),for­di den kre­ver all makt over men­nes­ket fra vug­ge til grav.

Og nå or­ker jeg ikke å gjen­ta mine på­stan­der len­ger. Der­for slut­ter jeg de­bat­ten her! JAN PE­DER­SEN, Søg­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.