Svar til Pe­der­sen

Faedrelandsvennen - - MENING -

Nå sy­nes jeg Jan Pe­der­sen bør sen­ke skuld­re­ne og slap­pe av.

●● Det vil ald­ri bli noe so­sia­lis­tisk to­ta­li­tær styrt Nor­ge i uover­skue­lig fram­tid, som han er så redd for.

Det vil hel­ler ikke bli noen re­li­giøs over­vekt i vårt po­li­tis­ke sty­re hel­ler, noe jeg vil­le fun­net svært be­kym­rings­fullt.

Vårt dei­li­ge de­mo­kra­ti er kom­met for å bli, og takk for det!

Mens jeg har mu­lig­he­ten, vil jeg si «Tom­mel opp» til Sver­re Ope­dals opp­kla­ren­de svar til Pe­der­sen.

NATTY HUIT­FELDT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.