QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken fi­lo­sof le­det fjell­klat­rer­eks­pe­di­sjo­ner i 1950 og 1964?

2. Hva er alfa, bra­vo, char­lie og del­ta be­gyn­nel­sen på?

3. Hvil­ket vi­ta­min kal­les også as­kor­bin­syre?

4. Hvor kom­mer avi­sa De­mo­kra­ten ut?

5. Hvil­ken ame­ri­kansk coun­try­ar­tist døde i 2003 og had­de et navn som skul­le tyde på at han fore­trakk kon­tan­ter fram­for kort?

6. På hvil­ken øy er Douglas ho­ved­stad?

7. I hvil­ket Ib­sen-skue­spill mø­ter vi Hjal­mar Ek­dal?

8. Hvil­ken flamsk ba­rokk­ma­ler på 1600tal­let er kjent for sin fro­di­ge stil og var sær­lig opp­tatt av men­neske­krop­pens gro­per og uli­ke stof­fers struk­tur?

9. Hvem sang ”Lucky Lips” på 1960-tal­let?

10. Hva var ”So­bi­gf” som spred­te seg lyn­raskt i 2003?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.