Fire mål på to kam­per for Børuf­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Start her­jet på venstre­si­den og Es­pen Børuf­sen (29) sat­te to nye mål i 4–1-sei­e­ren mot Florø.

– Jeg ha­ter å spil­le mot sån­ne som Es­pen selv. Det er fint å ha ham på si­den min. Jeg set­ter pris på det, sier venstre­back Hen­rik Rob­stad.

Børuf­sen fort­sat­te der han slapp sist med to mål mot Ull/ Ki­sa. Sø­ker du opp topp­sco­re­re i 1. di­vi­sjon nå kom­mer Vågs­bygd-gut­tens navn tid­lig opp. Det sma­ker for en spil­ler som tid­li­ge­re har fått pes for å ha sco­ret for lite mål.

– Det er gøy. Jeg skjøn­ner nes­ten ikke noe. Det bare ren­ner inn, sier Børuf­sen.

3–1-må­let var klas­se hvor han vant bal­len høyt, sat­te fart og dun­ket bal­len i lengs­te. Det førs­te var en svak av­slut­ning som gikk inn på grunn av en keeper­tab­be.

– Ka­non­kule med høyre­s­leg­ga… Nei­da, men det blir mål av det. Det er gøy å sco­re to mål og dei­lig å vin­ne sån­ne kam­per, sier 29-årin­gen.

Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen er strå­len­de for­nøyd med sin venstre­kant.

– Børuf­sen er igjen fan­tas­tisk, sier Pe­der­sen kort og pre­sist.

Florø trøb­let fælt med Børuf­sen, og i til­legg til å kom­me for­bi ofte fikk han man­ge fri­spark.

– Skal jeg bli spar­ka ned hver gang jeg har bal­len, spur­te han en Florø-spil­ler og dom­me­ren i førs­te om­gang.

Sam­men med Rob­stad hvit­mal­te Børuf­sen venstre­si­den på det flot­te gres­set i Nor­ges vest­ligs­te by.

– Es­pen og Hen­rik har fått gode re­la­sjo­ner. Det er vik­tig for oss å

set­te dem opp i gode si­tua­sjo­ner får oss. Vi viss­te at Florø vil­le bli tun­ge på den si­den for­di de har ikke nok fre­kvens i midt­bane­led­det. Vi viss­te at de vil­le sprek­ke opp på den si­den, sier Pe­der­sen, som li­ker ut­vik­lin­gen de­res.

– De er på gang. Det er man­ge som pres­te­rer bra. Å vin­ne 4-1 her oppe vi­ser for­skjell, me­ner Pe­der­sen.

Rob­stad er glad for at Børuf­sen igjen stje­ler over­skrif­te­ne.

– Det er fart og trøkk i spil­let hans, og sam­ti­dig kan han av­slut­te. Det er en skum­mel kom­bo. Du ser han set­ter dem på plass når han snap­per et brudd og ban­ker den inn. Med far­ta og trøk­ket hans er det fryk­te­lig å spil­le mot, sier Rob­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.