SPREK

Man­ge nord­menn opp­le­ver et krav om å ha en vel­trent kropp. Det fø­rer til at nes­ten 200.000 nord­menn bru­ker ana­bo­le ste­roi­der.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Vi le­ver i et sam­funn hvor det er opp­lagt at ut­se­en­de for man­ge er vik­tig. Det er en in­du­stri i seg selv, hvor­dan du ser ut. Kost­til­skudd, ope­ra­sjo­ner og slan­king er en for­fen­ge­lig­hets­in­du­stri. Do­pin­gen er en del av det bil­det, for­kla­rer dag­lig le­der i Anti­do­ping Nor­ge, Anders Sol­heim.

Vel­dig man­ge nord­menn opp­le­ver kropps­press. «Erlend» be­gyn­te med ana­bo­le ste­roi­der da han var 15 år gam­mel. Han me­ner kropps­pres­set er blitt et stort sam­funns­pro­blem i Nor­ge.

– Man skal være stor, man skal være spor­ty, man skal være fit. Folk er jo vel­tren­te som ald­ri før. Det tar tid å bli godt trent, men vi har ikke tål­mo­dig­het. Ste­roi­der gjør det mye enk­le­re, for­kla­rer han.

– Skjøn­ner jeg ser grei ut, men fø­ler meg som dritt.

ANA­BO­LE STE­ROI­DER

Vel­dig man­ge bru­ke­re be­gyn­ner med ana­bo­le ste­roi­der i ung­doms­åre­ne. De vil se bed­re ut, de vil få an­er­kjen­nel­sen.

I Nor­ge i dag er krop­pen den vik­tigs­te sta­tus­fak­to­ren. «Erlend» me­ner det er grun­nen til at så man­ge øns­ker å bru­ke ana­bo­le ste­roi­der.

– Jeg er flau over krop­pen min. Det er et di­lem­ma. Jeg prø­ver å hol­de T-skjor­ta på til en­hver tid. Jeg vil se bed­re ut, jeg vil ha mer musk­ler. Jeg vet at jeg ser bed­re ut enn de al­ler fles­te, og jeg vet jeg er bed­re trent enn de al­ler fles­te. Men jeg fø­ler det ikke. Jeg skjøn­ner at jeg ser greit ut, men jeg fø­ler meg som dritt, sier han.

FOR­SKJELL På KJØNN

I Nor­ge har det over lang tid vært fo­kus på spise­for­styr­rel­ser blant kvin­ner. Rundt 50.000 nors­ke kvin­ner har en be­hand­lings­tren­gen­de spise­for­styr­rel­se. Det er gjort fle­re om­fangs­stu­di­er på hvor man­ge som bru­ker do­ping­pre­pa­ra­ter. Iføl­ge den sis­te stu­di­en, gjen­nom­ført av Sen­tio på opp­drag fra Ac­tis, opp­ly­ser hele fire pro­sent av Nor­ges be­folk­ning at de bru­ker el­ler har brukt ana­bo­le ste­roi­der.

Blant an­net pe­ker «Erlend» på at det er sto­re for­skjel­ler i be­hand­lings­til­bu­de­ne til de som fø­ler kropps­pres­set.

– Hvis det kom­mer en dame til lege og sier hun har slut­tet å spi­se for å se bra ut, da er det et krise­team på plass med en gang. Men hvis du kom­mer inn og sier du har be­gynt med ste­roi­der for å se bra ut, da skjer det in­gen­ting, for­kla­rer han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.