Det hen­der jeg går ut på net­tet

Faedrelandsvennen - - MANDAG - JAN ODDVAR EIDE

som en van­lig mann. Det en­der all­tid med at jeg lø­per skrekk­sla­gen hjem. Uten tro på mine med­men­nes­ker, langt mind­re folke­sty­ret. De jeg tref­fer i den vir­ke­li­ge ver­den, pri­vat og gjen­nom job­ben, er både høf­lig og om­tenk­som, kunn­skaps­rik og re­flek­tert. De kan være røde og blå, tro­en­de el­ler ikke; svært for­skjel­li­ge, men med det til fel­les at de vil and­re godt. De der­re fol­ka på net­tet, der­imot, er jo klin hak­ke gal. Kunn­skaps­løse ig­no­ran­ter av noen bedre­vi­te­re, som syn­ser i øst og vest uten et enes­te spørs­mål, kun bas­tan­te svar: Alt er galt! Hva skal vi egent­lig med kom­men­tar­felt? Når vi kan ha den gode sam­ta­len oss men­nes­ker imel­lom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.