Ven­stre­si­dens kol­laps

I fle­re euro­pe­is­ke land står de so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­ene i fare for å for­svin­ne som folke­par­ti­er. In­gen ser ut til å ha noen kort­sik­tig løs­ning.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Det er en dra­ma­tisk ut­vik­ling un­der­veis i parti­struk­tu­ren i man­ge euro­pe­is­ke land. De tra­di­sjo­nelt sto­re folke­par­ti­ene til venst­re for sen­trum mis­ter vel­ge­re i et tem­po de ikke har opp­levd før. I fle­re euro­pe­is­ke land har de vært stats­bæ­ren­de par­ti­er i sto­re de­ler av et­ter­krigs­ti­den. Nå står de i en­kel­te til­fel­ler i fare for å for­svin­ne som en po­li­tisk vik­tig kraft.

Si­tua­sjo­nen er ikke så akutt i Tysk­land. Men søn­dag mis­tet SPD mak­ten i lan­dets størs­te del­stat, Nordrhein West­fa­len. Her har so­sial­de­mo­kra­te­ne styrt i nær­me­re 45 av de sis­te 50 åre­ne. Det­te var også det tred­je del­stats­ne­der­la­get på rad. Og i sep­tem­ber er det par­la­ments­valg. Til tross for ny kans­ler­kan­di­dat i tid­li­ge­re Europa­par­la­ment-pre­si­dent Mar­tin Schulz, ser det mørk ut for Euro­pas elds­te og størs­te so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti.

Og SPD er langt fra ale­ne om å sli­te tungt. Da ne­der­len­der­ne ny­lig gikk til valg, for­svant nær­mest det so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­et. I Frank­ri­ke skjed­de det sam­me ved pre­si­dent­val­get. Og i Stor­bri­tan­nia kjemper Labour i mot­bak­ke før par­la­ments­val­get om knap­pe fire uker. Må­lin­ge­ne an­ty­der at de kon­ser­va­ti­ve har en le­del­se på opp mot 20 pro­sent­po­eng over ar-

Uli­ke par­ti­er har prøvd uli­ke vei­er for å nå fle­re vel­ge­re, stort sett uten å lyk­kes

bei­der­par­ti­et. Det er opp­sikts­vek­ken­de dår­li­ge tall for et op­po­si­sjons­par­ti.

Eks­tra be­kym­rings­fullt for so­sial­de­mo­kra­te­ne er det at uli­ke par­ti­er har prøvd uli­ke vei­er for å nå fle­re vel­ge­re, stort sett uten å lyk­kes. I fle­re år var det nær­mest opp­lest og ved­tatt at so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­er had­de be­ve­get seg for langt inn mot sen­trum, i for­len­gel­sen av To­ny Blairs New Labour. Og at det­te had­de vis­ket ut venstre­par­ti­enes po­li­tis­ke sær­preg. I det sis­te har fle­re par­ti­er for­søkt å gå ut på venstre­si­den, blant an­net ved å fo­ku­se­re på kamp mot ulik­he­ter. So­sial­de­mo­kra­te­ne i både Tysk­land og Stor­bri­tan­nia er ek­semp­ler på det. Men vel­ger­ne sier nei takk. I ste­det vis­te valg­dags­må­lin­ger fra Tysk­land søn­dag at vel­ger­ne var mest opp­tatt av ter­ror, ind­re sik­ker­het, inn­vand­ring og sta­bi­li­tet i en usta­bil ver­den.

Nor­ge er blant få land som ser ut til å være so­sial­de­mo­kra­tis­ke unn­tak. Spørs­må­let de bør stil­le seg på Youngs­tor­get er: Kan det vare?

De tys­ke so­sial­de­mo­kra­te­nes le­der Mar­tin Schulz etter valg­ne­der­la­get i Nordrhein West­fa­len søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.