Fyl­ke på flytte­fot

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Både Fyl­kes­man­nen for Aus­tog Vest-agder og Vest-agder fyl­kes­kom­mu­ne har i dag kontorer i Fyl­kes­hu­set. Når de to Agder-fyl­ke­ne slås sam­men i 2020, flyt­ter Fyl­kes­man­nen til Aren­dal, mens fyl­kes­kom­mu­nen lo­ka­li­se­res i Kris­tian­sand med om lag 325 an­sat­te.

– Nå må vi ta ting i rik­tig rekke­føl­ge. Først må det fat­tes ved­tak om ett Agder, så skal det set­tes ned en fel­les­nemnd som skal ta stil- ling til or­ga­ni­se­ring, pre­si­se­rer Vest-ag­ders fyl­kes­råd­mann Ti­ne Sund­toft.

Men un­der for­ut­set­ning av at dis­se for­ma­li­te­te­ne kom­mer på plass i juni, sy­nes hun Fur­res idé har mye for seg.

– Vi skal ut­vik­le hele Agder, også stor­byen som lig­ger midt i Agder, og det er smart å ten­ke et slikt by­ut­vik­lings­grep. Skal vi rea­li­se­re mål­set­nin­gen om re­du­ser­te ut­slipp fra trans­port­sek­to­ren, er det vik­tig å leg­ge ar­beids­plas­ser ved kol­lek­tiv­knute­punk­te­ne.

Da­gens bygg lig­ger ikke ved et kol­lek­tiv­knute­punkt, og er hel­ler ikke sær­lig areal­ef­fek­tivt, på­pe­ker den tid­li­ge­re klima- og miljø­mi­nis­te­ren.

Fyl­kes­hu­set ble i vin­ter solgt fra En­tra ei­en­dom til svens­ke Sam­hälls­bygg­nads­bo­la­get i Nor­den AB (SBB), og lei­e­kon­trak­ten lø­per ut i 2022.

SSBS ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ilja Bat­ljan del­tok ny­lig på Eien­doms­kon­fe­ran­sen i Kris­tian­sand, der han blant an­net ut­tal­te føl­gen­de:

– Vi skal ikke bare være pas­si­ve ei­ere, men også del­ta i by­ut­vik­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.