– Spen­nen­de og po­si­tivt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● – Et vel­dig spen­nen­de og po­si­tivt inn­spill. Vi har hatt man­ge gode ord­fø­re­re i Kris­tian­sand, men Fur­re er den som har vist størst vi­sjo­nær kraft, sier pro­sjekt­di­rek­tør Gun­nar E. Nø­ding i Ba­ne Nor Ei­en­dom som ei­er Quad­rum AS.

Quad­rum-pro­sjek­tet gir rom for fem ny­bygg med kontorer, ho­tell og bo­li­ger i nær til­knyt­ning til jern­bane, buss­ter­mi­nal, taxi­plas­ser og hav­ne­ter­mi­nal.

– Ba­ne Nor Ei­en­dom har fått som opp­ga­ve å være knute­punkt­ut­vik­ler, og Fur­res vi­sjon sam­sva­rer helt med vår tenke­måte, sier han.

– For­tet­tin­gen rundt Oslo S med Barco­de-byg­ge­ne har ført til enormt man­ge kol­lek­tiv­rei­ser, og har vært en suk­sess i kol­lek­tiv­tra­fikk­sam­men­heng, un­der­stre­ker han.

Som an­satt i det som inn­til 1. mai het Rom Ei­en­dom, NSBS ei­en­doms­sel­skap, har Nø­ding i 25 år vært in­volvert i ut­vik­lin­gen av jern­bane­om­rå­det. Nå øyner han om­si­der håp: – Vi har al­le­re­de tatt førs­te steg i pro­sjek­te­rin­gen av det førs­te Quad­rum-byg­get i sam­ar­beid med Sta­tens veg­ve­sen, og res­ten kan rea­li­se­res etappe­vis.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

– Det gam­le sen­tral­syke­hu­set eg­ner seg etter min me­ning fan­tas­tisk godt til lei­lig­he­ter, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re. Fyl­kes­hu­set rom­mer i dag både Fyl­kes­man­nen og Vest-agder fyl­kes­kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.