Kris­tian­sands­re­gio­nen får 300 mil­lio­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet har be­vil­get til sam­men 300 mil­lio­ner kro­ner i be­løn­nings­mid­ler til kris­tian­sands­re­gio­nen for­delt på in­ne­væ­ren­de og de to nes­te åre­ne.

– Vi er vel­dig godt for­nøyd med den­ne til­de­lin­gen, som vil gi et eks­tra løft til kol­lek­tiv­sat­sin­gen og byg­ging av gang og syk­kel­vei­er i re­gio­nen, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re i Kris­tian­sand.

Det var Ha­rald Fur­re som man­dag opp­lys­te til Fædre­lands­ven­nen at kris­tian­sands­re­gio­nen får 100 mil­lio­ner kro­ner i be­løn­nings­mid­ler i både 2017, 2018 og 2019. Se­nior­råd­gi­ver Ed­vard An­der­sen i kom­mu­ni­ka­sjons­enhe- ten i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet sa sam­ti­dig at det vil bli sendt ut en presse­mel­ding om til­de­ling om kort tid.

Det er Atp-ut­val­get (Are­al og trans­port­plan sam­ar­bei­det i Kris­tian­sands­re­gio­nen) som av­gjør hva be­løn­nings­mid­le­ne skal bru­kes til. Blant pro­sjek­te­ne som det er søkt om mid­ler til, er fle­re nye buss­ru­ter, økt fre­kvens på ek­sis­te­ren­de ru­ter, ut­byg­ging av syk­kel­vei­er som en 2,5 mil lang strek­ning Vågs­bygd-sør­lands­par­ken, ter­mi­nal­bygg for ny rute­bil­sta­sjon i Kvad­ra­tu­ren og kol­lek­tiv­ter­mi­nal i Søg­ne.

– Hver­ken le­der el­ler nest­le­der i At-ut­val­get, fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man og ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal i Ven­ne­sla, øns­ker å kom­men­te­re til­de­ling før de har fått in­for­ma­sjon di­rek­te fra de- par­te­men­tet.

På Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tets nett­si­der he­ter det at for­må­let med be­løn­nings­ord­nin­gen for kol­lek­tiv­trans­port i stør­re by­om­rå­der er å sti­mu­le­re til bed­re frem­kom­me­lig­het, mil­jø og helse, ved å dem­pe veks­ten i be­ho­vet for mo­to­ri­sert trans­port og øke an­tal­let kol­lek­tiv­rei­ser på be­kost­ning av rei­ser med pri­vat­bil.

Når re­gio­nen se­ne­re skal fram­for­hand­le en by­miljø­av­ta­le, vil det ble fore­slått å en re­la­tivt kraf­tig øk­ning i bom­penge­sat­se­ne.

– Økte bom­pen­ger vil da kun­ne være et av fle­re virke­mid­ler for å opp­nå en null­vekst i pri­vat­bil­tra­fik­ken, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re.

FOTO: EVA MYKLE­BUST

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re me­ner be­løn­nings­mid­le­ne vil bi­dra til å løf­te buss­til­bu­det i Kris­tian­sand og nabo­kom­mu­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.