Åp­ner mid­ler­ti­dig 16. mai over Kvi­nes­heia

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

E 39-tra­fik­ken over Kvi­nes­heia vil fort­satt bli di­ri­gert inn på gamle­vei­en for­bi Ut­sik­ten – noe som gir en eks­tra kjøre­leng­de på 17 kilo­me­ter.

– Vi job­ber på spreng for å kun­ne åpne E 39 igjen så fort som mu­lig, men det vil tid­ligst kun­ne skje fre­dag 19. mai, sier pro­sjekt­le­der An­ders Grim­nes i Vei­dek­ke.

Etter pla­nen skul­le E 39 over Kvi­nes­heia sten­ges for gjen­nom­gangs­tra­fikk i tre uker på grunn av et stør­re ved­li­ke­holds­ar­beid. Fra man­dag den­ne uka skul­le bi­lis­te­ne igjen ha slup­pet å kjø­re den 17 kilo­me­ter leng­re og pe­riode­vis svært svin­ge­te vei­en om Ut­sik­ten og Øy­eslet­ta. Men nå blir det alt­så en­da fle­re da­ger med om­kjø­ring.

Vei­en åp­nes imid­ler­tid for ferd­sel kvel­den 16. mai og fram til mor­ge­nen 18. mai, iføl­ge en presse­mel­ding fra Vei­dek­ke.

– Det har vært ar­bei­det både tid­lig og sent, men dår­lig vær har for­sin­ket ar­bei­det. Vi er blant an­net av­hen­gig av opp­holds­vær når det øvers­te as­falt­dek­ket skal li­mes fast til det som lig­ger un­der, sier An­ders Grim­nes.

Iføl­ge re­pre­sen­tan­ten for en­tre­pre­nør­sel­ska­pet har de vei­fa­ren­de vist stor for­stå­el­se for nød­ven­dig­he­ten av å sten­ge vei­en hele døg­net.

– Når vi åp­ner igjen vil bi­lis­te­ne få en fin kjøre­opp­le­vel­se, men det gjen­står en del ar­bei­der i de lan­ge tun­ne­le­ne på strek­nin­gen, sier Grim­nes.

Når de lan­ge E 39-tun­ne­le­ne både over Kvi­nes­heia og på Fosse­land ved Fe­da skal opp­gra­de­res til Eu-stan­dard, må bi­lis­te­ne be­la­ge seg på fle­re må­ne­der med om­kjø­rin­ger. Det vil imid­ler­tid først skje i 2018.

Til­sva­ren­de tun­nel­opp­gra­de­rin­ger har tid­li­ge­re blitt ut­ført i Skjeg­ge­stad­tun­ne­len, Lo­ga­tun­ne­len, Dran­geid­tun­ne­len og Astad­tun­ne­len i Flekke­fjord og Kirke­hei­tun­ne­len i Man­dal.

– Når E 39-tun­ne­le­ne over Kvi­nes­heia skal opp­gra­de­res blir det på nytt om­kjø­ring via Ut­sik­ten og Øy­eslet­ta. Når det gjel­der Fosse­lands­tun­ne­len så vil vi as­fal­te­re opp den gam­le om­kjø­rings­vei­en som ble be­nyt­tet da ny E 39 ble bygd for­bi Fe­da i 2006, sier An­ders Grim­nes.

Da den­ne om­kjø­rings­vei­en sist ble be­nyt­tet ble det to­talt kaos, og lan­ge køer.

Den­ne gan­gen sier An­ders Grim­nes det kan bli ak­tu­elt å ret­te ut en­kel­te svin­ger før tra­fik­ken slip­pes på.

TOR­BJØRN WITZØE FOTO:

E 39 over Kvi­nes­heia vil tid­ligst kun­ne åpne fre­dag 19. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.