Sør­lan­det har Nor­ges bes­te stu­dent­sam­skip­nad

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

SIA set­ter ny re­kord i kunde­til­freds­het, og sco­rer høy­ere enn Oslo, Ber­gen og Stav­an­ger.

– Det­te er utro­lig in­spi­re­ren­de, og vi er kjempe­stol­te, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pål Harv i Stu­dent­sam­skip­na­den i Agder.

Ca. hvert tred­je år blir det ut­ført en stor un­der­sø­kel­se av lan­dets stu­dent­sam­skip­na­der, hvor kunde­til­freds­he­ten må­les. I 2014 var SIA også best i lan­det, delt med Ber­gen, med en kunde­til­freds­het på 71 pro­sent. Nå har den økt til 74 pro­sent, og SIA lig­ger tre pro­sent­po­eng foran andre­plas­se­ne i Stav­an­ger og Ber­gen.

STORT TIL­BUD

– Jeg har bare hatt job­ben si­den april, så jeg kan ikke ta æren for det­te. Det er all grunn for min for­gjen­ger og de an­sat­te å være stol­te av re­sul­ta­te­ne, og vi skal job­be tett med stu­den­te­ne vi­de­re, sier Harv.

Un­der­sø­kel­sen har blitt gjort av Kan­tar TNS, tid­li­ge­re TNS Gal­lup. Alle ak­ti­vi­te­te­ne til SIA blir vur­dert, og det er mildt sagt et stort til­bud.

– Først og fremst bi­står vi man­ge med stu­dent­bo­lig, og kan­ti­ne­ne er også hyp­pig brukt av man­ge. I til­legg kom­mer helse­tje­nes­ter, bok­han­de­len, tre­nings­til­bud, barne­ha­ger og Øst­sia og Blue­box, i til­legg til støt­te til kul­tur­ar­ran­ge­men­ter, sier le­der for mar­ked og kom­mu­ni­ka­sjon, Grethe Bro­en.

VIL BLI BED­RE

Iføl­ge hen­ne er det spe­si­elt én ting de øns­ker å for­bed­re seg på vi­de­re.

– Vi kan all­tid bli bed­re på in- for­ma­sjon, der kom­mer vi all­tid dår­ligst ut. Noen vil ha mer in­for­ma­sjon, and­re mind­re, og vi må gi folk in­for­ma­sjon over so­sia­le medi­er i stør­re grad. Vi har en be­visst sat­sing på å lyt­te til stu­den­ter, hva de øns­ker og har nyt­te av, sier Bro­en.

Med rundt 13.000 stu­den­ter i to byer tar de ikke re­sul­ta­te­ne for gitt.

– Det var stor ju­bel på kon­to­ret da vi fikk vite re­sul­ta­tet av un­der­sø­kel­sen, det fø­les fan­tas­tisk bra, sier hun.

MAG­NUS NØDLAND SKOGEDAL

ARKIVFOTO

SIA til­byr tje­nes­ter til alle stu­den­ter i Agder. Fleste­par­ten av dis­se går på UIA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.