3,1 mil­li­ar­der i ut­byt­te på fem år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

De sis­te fem åre­ne har ei­er­ne i Agder Energi tatt et ut­byt­te på 3,1 mil­li­ar­der. Men nå går det mot la­ve­re ut­byt­te og der­med mind­re pen­ger inn i kom­mune­øko­no­mi­en.

– De sig­na­le­ne vi nå sen­der er at kom­mu­ne­ne må være for­be­redt på la­ve­re ut­byt­te. Men det­te vil kom­me an på hvor­dan sel­ska­pet dri­ver og hvor mye strøm de sel­ger, sier Bjørn Rop­stad (KRF), ord­fø­rer i Ev­je og Horn­nes og le­der av ar­beids­ut­val­get for de kom­mu­na­le ei­er­ne i Agder Energi.

Ei­er­ne kom­mer til å ta ut 600 mil­lio­ner i ut­byt­te i år. Det ble klart på et ei­er­møte sist uke. En­de­lig ved­tak blir fat­tet på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen se­ne­re i mai. Men de kom­men­de åre­ne er det ven­tet la­ve­re strøm­pri­ser i til­legg til at sel­ska­pet står over­for sto­re in­ves­te­rin­ger.

– Nå må vi se på hva som er det for­nuf­ti­ge ut­bytte­ni­vå­et. Men sig­na­le­ne er at pri­se­ne ikke blir noe bed­re, og der­for fore­tar vi nå en gjen­nom­gang av ut­bytte­po­li­tik­ken, sier Rop­stad.

Agder Energi er eid av Stat­kraft (45,5 pro­sent) og kom­mu­ne­ne i Aust- og Vest-agder (54,5 pro­sent). Det be­tyr at kom­mu­ne­ne får 330 mil­lio­ner i ut­byt­te. For en li­ten kom­mu­ne som for ek­sem­pel Mar­nar­dal, be­tyr det 12 mil­lio­ner eks­tra til kom­mu­na­le tje­nes­ter.

KRAF­TIG INVESTERING

Ut­byt­tet i Agder Energi blir fast­satt av ei­er­ne etter an­be­fa­ling fra sty­ret. Styre­le­der Lars Erik Tor­jus­sen vil ikke spe­ku­le­re i hva som vil være et for­nuf­tig ut­byt­te de kom­men­de åre­ne.

– Vi er in­ne i en kraf­tig in­ves­te­rings­pe­rio­de i til­legg til at det er lave kraft­pri­ser. Det er det­te bak- tep­pet de kom­mu­na­le ei­er­ne må ha når de skal vur­de­re ut­bytte­po­li­tikk fram­over. Så vil sty­ret fort­lø­pen­de vur­de­re hva som er rik­tig nivå, sier han.

Agder Energi er in­ne i en pe­rio­de med fle­re in­ves­te­rin­ger in­nen vann­kraf­ten i til­legg til lov­på­lag­te opp­ga­ver som å in­stal­le­re auto­ma­tis­ke strøm­må­le­re.

– Vi øns­ker ikke å byg­ge opp for mye gjeld de nes­te to til fire åre­ne. Det er også vik­tig å be­hol­de sel­ska­pets mål­sat­te kre­ditt­ra­ting slik at vi be­hol­der gode låne­be­tin­gel­ser på sel­ska­pets gjeld.

NY FOR­DE­LING

Ut­byt­tet i Agder Energi blir reg­net ut fra en fast­satt nøk­kel og har lig­get på rundt 600 mil­lio­ner de sis­te åre­ne. I pe­rio­den 2013- 2017 ble det ut­be­talt til sam­men 3,1 mil­li­ar­der.

Nå skal ei­er­ne be­stem­me seg for en ny ut­bytte­mo­dell. Den blir tro­lig ved­tatt utpå vin­te­ren i 2018.

– Vi sen­der nå sig­na­ler til ei­er­ne om at da­gens mo­dell gir et for høyt ut­byt­te, sier Rop­stad.

– Vil det fort­satt løn­ne seg for kom­mu­ne­ne å ha ver­di­ene i Agder Energi hvis ut­byt­te­ne går ned?

– Vi har fått kla­re sig­na­ler fra råd­gi­ver­ne om at det å sit­te som ei­ere av vann­kraft er bra i lang tid fram­over. Men vi må være be­visst på ei­er­skap er vik­tig, sier Rop­stad.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ut­byg­gin­gen ved Skjerka­vatn i Åse­ral er en av Agder Ener­gis sto­re in­ves­te­rin­ger. Kom­bi­nert med la­ve­re strøm­pris kan det bety mind­re pen­ger til de kom­mu­na­le ei­er­ne i sel­ska­pet.

FOTO: KJE­TIL REITE

Bjørn Rop­stad (t.h.) le­der de kom­mu­na­le ei­er­nes ar­beids­ut­valg. Kom­mu­nen har fått i over­kant av 300 mil­lio­ner fra sel­ska­pet hvert år de sis­te åre­ne. Her sam­men med kon­sern­sjef i Agder Energi, Tom Ny­sted, i for­bin­del­se med et ei­er­møte i fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.