Hus­bank-ja til rus­bo­li­ger

Fyl­kes­le­gen går mot. Li­ke­vel sier Hus­ban­ken ja til byg­ging av 16 bo­li­ger for men­nes­ker med rus- og psy­kia­tri-li­del­ser på Lomtjønn.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Det er høyst kri­tikk­ver­dig at Hus­ban­ken tros­ser fyl­kes­le­gens råd. Men det også ille at ikke det po­li­tis­ke fler­tal­let i Ven­ne­sla ev­ner å ta inn over seg fag­eks­per­ti­sen og stop­per pro­sjek­tet, sier Elin Øv­land i Lomtjønn og Snø­myr Vel­for­ening. Vel­for­enin­gen vil nå star­te un­der­skrifts­ak­sjon og set­te i gang inn­byg­ger­i­ni­tia­tiv for å få til en ny be­hand­ling av den kon­flikt­fyl­te sa­ken i kom­mune­sty­ret. De tren­ger 300 un­der­skrif­ter for å kre­ve ny po­li­tisk be­hand­ling.

FYL­KES­LE­GEN SKEP­TISK

Anne So­fie Sy­vert­sen hos Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-agder fra­rå­der byg­ging av de 16 lei­lig­he­te­ne på Lomtjønn. Hun me­ner pro­sjek­tet blir for stort og in­sti­tu­sjons­pre­get.

Hun me­ner mu­lig­he­ten for re­ha­bi­li­te­ring er stør­re når det byg­ges små en­he­ter mer spredt, og min­ner om at bru­ker­ne skal mø­tes på in­di­vi­du­elt grunn­lag og ha mu­lig­het til skjerm­ing.

Fyl­kes­lege

SAM­LET VURDERING

På tross av det­te, sier Hus­ban­ken ja til pro­sjek­tet på Lomtjønn, iføl­ge as­sis­te­ren­de re­gion­di­rek­tør Tone Midt­tun i Hus­ban­ken.

– Vi har etter en sam­let vurdering i le­der­grup­pen fun­net at pro­sjek­tet er ak­sep­ta­belt. Blir pro­sjek­tet slik Hus­ban­ken og Ven­ne­sla kom­mu­ne er eni­ge om, etter å ha knadd pro­sjek­tet len­ge, vil det bli gitt stats­til­skudd, opp­ly­ser Midt­tun til Fædre­lands­ven­nen.

– Hvor­for hø­rer dere ikke på fyl­kes­le­gen?

– Fyl­kes­le­gens råd er ett ele­ment av man­ge vi vur­de­rer. Vi ser på be­lig­gen­het, ut­for­ming, bru­ker­med­virk­ning, mål­grup­pe og en rek­ke ting. Nå har vi hatt en lang dia­log med Ven­ne­sla kom­mu­ne og kom­met fram til et pro­sjekt som vi me­ner er ak­sep­ta­belt, sier Midt­tun.

Hus­ban­ken for­ut­set­ter at det ikke etab­le­res fle­re bo­li­ger for vans­ke­lig­stil­te på sam­me tomte­om­rå­de el­ler i umid­del­bar nær­het.

BRANS­DAL VIL IKKE STOP­PE

Det er Hus­ban­kens po­si­ti­ve syn Ven­ne­sla kom­mu­ne for­hol­der seg til:

– Som jeg hele ti­den har sagt – og som fler­tal­let også har ved­tatt – er pro­sjek­tet på Lomtjønn ba­sert på god­kjen­ning i Hus­ban­ken. Når den nå vars­les, ser jeg ikke hvor­for vi skal stop­pe pro­sjek­tet, sier ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal.

Når vi spør om fyl­kes­le­gens kri­tikk, sva­rer hun at det er en in­stans av man­ge, og at hun for­hol­der seg til Hus­ban­kens sam­le­de vurdering. Frps gruppe­le­der Mag­ne Huns­bedt vil med en gang for­sø­ke å stop­pe Lomtjønn­pro­sjek­tet. Han stil­ler føl­gen­de spørs­mål til ord­fø­re­ren i kom­mune­sty­ret 18. mai:

«Har ord­fø­re­ren tenkt å lyt­te til fyl­kes­le­gens kla­re an­be­fa­ling og stop­pe pro-

Ven­ne­sla bo­lig­stif­tel­se står som ut­byg­ger på veg­ne av kom­mu­nen. Styre­le­der er Krfs In­ger Tu­rid Ton­stad. Hun er klar til å skri­ve kon­trakt om ut­byg­ging.

– Hus­ban­kens svar er av­kla­ren­de og vi vil i styre­møte tirs­dag 16. mai gå vi­de­re med det for­mel­le rundt kon­trakt­inn­gå­el­se med en­tre­pre­nør, sier Ton­stad. sjek­tet slik det er skis­sert?»

– Jeg opp­når i alle fall å få fram at vi i op­po­si­sjo­nen har fått rett i vår kri­tikk om at det er alt­for mas­sivt å plas­se­re så man­ge in­nen­for den­ne grup­pen inn­byg­ge­re ett sted. Jeg har in­gen il­lu­sjon om at ord­fø­re­ren og fler­tal­let vil snu, sier Huns­bedt.

ILL: VEN­NE­SLA BO­LIG­STIF­TEL­SE

Slik blir Rop-bo­li­ge­ne på Lomtjønn se­en­de ut. Nå er Hus­ban­ken klar til å gi stats­til­skudd og pro­sjek­tet vil fort­set­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.