FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Rop-bo­li­ger

● Kom­mu­ner har krav om å gi alle inn­byg­ge­re nød­ven­dig helse­hjelp og et bo­til­bud.

● Der­for plan­leg­ges det 16 bo­li­ger med døgn­be­man­ning for men­nes­ker med rop-dia­gno­se (rus og psy­kia­tri) på Lomtjønn. Pris­lapp rundt 57 mil­lio­ner kro­ner.

● Plan­leg­gin­gen har på­gått i fle­re år. Da tomte­valg ble kjent i vin­ter, vak­te det ster­ke re­ak­sjo­ner blant na­bo­ene.

● Opp­rin­ne­lig skul­le det byg­ges inn­til 24 bo­li­ger sam­me sted, men pro­sjek­tet er se­ne­re re­du­sert til 16.

● Opp­rin­ne­lig var kom­mune­sty­ret en­stem­mig for pro­sjek­tet, men i vin­ter brøt Høy­re, Frp, Par­ti­et de Krist­ne og Sen­ter­par­ti­et ut og vil­le ha ny vurdering. Fler­tal­let sa nei til det­te med 15 mot 14 stem­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.