Hvor­dan be­vi­ser du tro?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODD­VAR EIDE

●● – Det vir­ker som en spe­si­ell ju­ri­disk øvel­se å skul­le be­vi­se no­ens tro?

– Det er ikke uvan­lig i retts­lig sam­men­heng å ta stil­ling til ån­de­li­ge spørs­mål. Det har dom­sto­len gjort i alle år, for ek­sem­pel mi­li­tær­nek­te­re. Det blir det sam- me med kon­ver­te­ring. Man fore­tar en vurdering av noe som ikke kan vei­es el­ler må­les. Og bru­ker da and­re kri­te­ri­er for å få det til, sier ad­vo­kat Hum­len.

– Det litt spe­si­el­le i asyl­sa­ker, der en ut­sen­del­se kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, er at be­vis­kra­vet er la­ve­re enn i and­re sa­ker. Så len­ge man av­gir en god for­kla­ring om egen bak­grunn og tro, og det sam­ti­dig er til­lits­ful­le per­soner som un­der­støt­ter det­te, så skal en i ut­gangs­punk­tet leg­ge til grunn det per­sonen sier, for­kla­rer Hum­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.