Re­kord­omset­ning for BRG

BRG En­tre­pre­nør fikk re­kord­omset­ning og rik­tig så pent re­sul­tat i 2016 også.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØYDNE REINERTSEN rune.reinertsen@fvn.no

– Sett i lys av mar­keds­si­tua­sjo­nen må vi si oss for­nøy­de.

Det er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Gun­nar Thomp­son og øko­nomi­le­der Fro­de Re­me hos BRG En­tre­pre­nør AS eni­ge om, etter en ald­ri så li­ten dis­ku­sjon seg imel­lom.

At Re­me-kla­nen, Gun­nar Thomp­son in­klu­dert, hol­der ko­ken, er ty­de­lig. De dri­ver en mang­slun­gen virk­som­het in­nen en­tre­pre­nør­bran­sjen og ei­en­doms­in­ves­te­rin­ger, men her skal det dreie seg om det førs­te: BRG En­tre­pre­nør AS, hvor KB Grup­pen fra Kongs­vin­ger kjøp­te seg inn som 50 pro­sent med­ei­er for 411.154.000 kro­ner i juni 2014.

RE­KORD­OMSET­NING

BRG En­tre­pre­nør AS fikk et nytt, godt år i 2016. Om­set­nin­gen på drøye 870 mill. er den høy­es­te i sel­ska­pets ni år lan­ge his­to­rie. Bak­si­den av me­dal­jen var rik­tig­nok en mar­gin­svikt, men ikke len­ger ned enn til seks pro­sent. Det kva­li­fi­se­rer fort­satt for for­be­holds­løst smil i Fædre­lands­ven­nens regn­skaps­gra­fikk.

BRG En­tre­pre­nør byg­ger det mes­te for pri­va­te og of­fent­lig sek­tor. Hoved­mar­ke­det er Sør­lan­det, men i fjor ble det blant an­net byg­get for 370 mil­lio­ner kro­ner i Akers­hus: to lei­lig­hets­pro­sjek­ter på Jess­heim og en ut­vi­del­se av Ho­tell Qua­li­ty Gar­der­moen. (Både Jess­heim- og Gar­der­moen-pro­sjek­te­ne på­går fort­satt.)

Lo­kalt i Kris­tian­sand hol­der sel­ska­pet på med både To­re Han­sen-tan­gens lei­lig­hets­pro­sjekt i Strand­pro­me­na­den og Bjar­ne Skei­es mot­styk­ke litt leng­re øst på sam­me pro­me­na­de. Sel­ska­pet har be­tong­ar­bei­der for Ka­nal­byen og rei­ser ny hall på Sukke­vann, mens den sto­re job­ben med Q42 jo er av­slut­tet.

Vesto­ver, i tra­di­sjo­nelt Reme­land, er det bygd svømme­hall i Kvi­nes­dal, en­da leng­re vest ny vi­dere­gå­en­de sko­le på Bry­ne. Og mot øst, i Gr­en­land, set­ter BRG En­tre­pre­nør opp et nytt bil­sen-

❞ Vi har lite tap på for­drin­ger og pro­sjek­ter, og dess­uten en sunn miks mel­lom of­fent­li­ge og pri­va­te opp­drags­gi­ve­re

ter for Gum­pen Grup­pen.

Ordre­re­ser­ven ved ut­gan­gen av 2016 var på 970 mil­lio­ner kro­ner, alt­så godt over ett års om­set­ning og nest høy­est for BRG En­tre­pre­nør noen gang.

41 PRO­SENT EGENREGI

– Vi har lite tap på for­drin­ger og pro­sjek­ter, og dess­uten en sunn miks mel­lom of­fent­li­ge og pri­va­te opp­drags­gi­ve­re, og mel­lom bo­lig­pro­sjek­ter, of­fent­li­ge bygg, næ­rings­bygg og an­leggs­opp­drag, for­tel­ler Thomp­son og Re­me.

De nev­ner at hele 41 pro­sent av 2016-om­set­nin­gen stam­met fra egenregi-pro­sjek­ter. Det vil ty­pisk si lei­lig­hets­bygg, hvor bo­en­he­te­ne sel­ges ut un­der­veis, el­ler når hele byg­get står fer­dig. Da står søs­ter­sel­ska­pet BRG Ut­vik­ling AS som bygg­her­re. Også der har KB Grup­pen 50 pro­sent ei­er­an­del.

Re­me-kla­nens lang­sik­ti­ge ei­en­doms­in­ves­te­rin­ger, som for ek­sem­pel ho­ved­tyng­den av Aqua­ra­ma-kom­plek­set, lig­ger i BRG Ei­en­dom AS, som Re­me­ne har for seg selv.

– Stem­nin­gen i mar­ke­det? – Det har tatt lang tid å få på plass ek­sem­pel­vis feng­sels- og vei­pro­sjek­te­ne her nede. Det er fort­satt over­ka­pa­si­tet, ly­der det fra Gun­nar Thomp­son.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Fro­de Re­me (t.v.) er øko­nomi­le­der hos BRG En­tre­pre­nør, Gun­nar Thomp­son er adm.dir. Etter en kort dis­ku­sjon seg imel­lom er de eni­ge om å være for­nøy­de med 2016-regn­ska­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.