Lo­ka­le ban­ker over­tar Ex­bo

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - JARLE R. MAR­TIN­SEN

Søg­ne og Greip­stad Spare­bank og Lil­le­sands Spare­bank har kjøpt opp meg­ler­hu­set Ex­bo Sør­lan­det.

– Vi tror det­te vil ska­pe grunn­la­get for yt­ter­li­ge­re vekst for oss, sier dag­lig le­der for Ex­bo, Hei­di Gab­ri­el­sen.

Ex­bo inn­gikk et sam­ar­beid med ban­ke­ne i 2016.

– Sam­ar­bei­det har vært vel­lyk­ket for alle par­ter. Det­te har med­ført at ban­ke­ne nå har inn­gått en in­ten­sjons­av­ta­le med ei­er­ne av Ex­bo om å etab­le­re et fel­les sel­skap som kjø­per Ex­bo, opp­ly­ser Gab­ri­el­sen. Ban­ke­ne skal eie 60 pro­sent av det­te nye sel­ska­pet og da­gens ei­ere av Ex­bo skal eie 40 pro­sent. Drif­ten i Ex­bo og ban­ke­ne fort­set­ter som før.

Gab­ri­el­sen sier at det­te ikke be- tyr fær­re an­sat­te i Ex­bo.

Ex­bo Sør­lan­det AS ble etab­lert i 2004 og er en pri­vat­eid meg­ler­kje­de med kontorer i Man­dal, Kris­tian­sand, Ev­je, Lillesand, Grim­stad, Aren­dal og Hov­den.

FOTO: PRIVAT

Adm. bank­sjef Anne Grethe Sund i Lillesand Spare­bankk, dag­lig le­der for Ex­bo Sør­lan­det Hei­di Gab­ri­el­sen og adm. bank­sjef Vi­dar Skaa­land i Søg­ne og Greip­stad Spare­bank er for­nøy­de med opp­kjø­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.