Hvor­dan be­hand­le unge lov­bry­te­re?

Sa­ken om hvor­dan man skal/kan be­hand­le unge lov­bry­te­re har i den sis­te ti­den vært i media.

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEINUNG SØNDERVIK JOHNSEN, ad­vo­kat

Sa­ken ble ak­tua­li­sert ved at le­der av barne­vern­tje­nes­ten tok opp spørs­mål om feng­sels­straff for ung­dom, og at ters­ke­len for det­te bur­de være la­ve­re. Re­ak­sjo­ne­ne lot ikke ven­te på seg, og det kom ster­ke mot­fore­stil­lin­ger om at ung­dom ikke hø­rer hjem­me i feng­sel, Nor­ge er bun­det av FNS barne­kon­ven­sjon og at sli­ke sa­ker måt­te føl­ge en barne­verns­lin­je.

Jeg tror, uten at jeg vet, at le­de­ren av barne­ver­net helt klart ser alle de mot­fore­stil­lin­ger som fin­nes ved å set­te unge men­nes­ker i or­di­næ­re feng­sel.

Ut­gangs­punk­tet me­ner jeg er helt klart. Unge men­nes­ker har ikke noe i et or­di­nært feng­sel å gjø­re. Pro­ble­met er at der stop­per det. Barne­ver­net sier at de hver­ken har ar­beids­verk­tøy­et de tren­ger for å ha for å ha kon­troll på de ung­dom­me­ne som er ute av kon­troll, og de har vel hel­ler ikke res­sur­se­ne. Hva er så sva­ret når barne­ver­net gir den­ne be­skje­den? Sva­ret er kort og godt at man vi­ser til kon­ven­sjo­ner og un­der­sø­kel­ser som vi­ser at ung­dom ikke har noe i et feng­sel å gjø­re, og man kan få det inn­tryk­ket av at det her er barne­ver­net som ikke gjør job­ben sin.

Skal du male et hus, tren­ger du ma­ling. Skal barne­ver­net gjø­re job­ben sin, tren­ger de de full­mak­ter de har be­hov for, samt res­sur­ser. Når de sier at det­te har de ikke i dag, så må det tas på al­vor og ikke bare av­fei­es med at ung­dom ikke skal i feng­sel.

La oss ta et ek­sem­pel: en ung­dom tas for en al­vor­lig volds­epi­so­de og man me­ner han er for ung til å fengs­les, og barne­ver­net mang­ler de virke­mid­ler de tren­ger for å hjel­pe og kon­trol­le­re ved­kom­men­de. Skal vi da la den­ne ung­dom­men gå ute på gata og ven­te på at han gjær noe an­net ulov­lig før vi gri­per inn og set­ter han ut av sam­fun­net ,for­di det da er blitt al­vor­lig nok? Hva da med de men­nes­ker han kan­skje har øde­lagt før man tar al­vor­li­ge grep og fjer­ner ved­kom­men­de fra sam­fun­net? Er det det bes­te for alle oss som fer­des i byen, er det til det bes­te for ung­dom­men som øde­leg­ger mer og mer for seg selv for­di han er ute av kon­troll?

Ær­lig talt: Står spørs­må­let om å iso­le­re en ung­dom fra sam­fun­net, el­ler å ven­te på at for eks. en ny volds­epi­so­de skal skje, så vil jeg ha en iso­la­sjon fra sam­fun­net.

Jeg me­ner at sva­ret på det­te er et klart nei.

Så har vi po­li­ti­ke­re som må se pro­ble­met, men hva i alle da­ger gjør de? Jo, det er noen plas­ser i feng­sel som har spe­sial­plas­ser for ung­dom. Men ppro­ble­met er at det­te kun er en brøk­del av de plas­se­ne som trengs. El­lers så skjer det ikke noe. For­fer­de­lig at ung­dom gjør al­vor­li­ge straff­ba­re hand­lin­ger, det­te må vi set­te en stop­per for, fore­byg­ging etc. Fine ord.

Pro­ble­mer er bare det at vi i dag har en del ung­dom­mer som er ute av kon­troll og hvor det enes­te al­ter­na­ti­vet er å set­te de i feng­sel som ikke er til­pas­set ung­dom­mer. Det­te er ung­dom­mer som vi­ser at de i fri­het ikke kan for­hol­de seg til reg­ler som måt­te være i en idømt sam­funns­straff, ung­doms­straff. Og ær­lig talt: Står spørs­må­let om å iso­le­re en ung­dom fra sam­fun­net, el­ler å ven­te på at for eks. en ny volds­epi­so­de skal skje, så vil jeg ha en iso­la­sjon fra sam­fun­net, da vi ikke vet hvem som kan bli det nes­te of­fe­ret. Er deg deg el­ler meg?

Vi skal vær klar over at det er en an­nen ver­den der ute hvor det er mye vold og rus, og hvor ters­ke­len for å begå al­vor­lig kri­mi­na­li­tet er lav. Vi­de­re er det dess­ver­re slik at sta­tu­sen til dis­se ung­dom­me­ne blir høy­ere etter en kri­mi­nell hand­ling er be­gått. Vi kan ikke bare luk­ke øy­ne­ne og si at det­te er noe som skjer i and­re land, bare ikke Nor­ge. Den se­ne­re tids hen­del­ser vi­ser at ver­den er i ferd med å inn­hen­te også oss. Før sloss vi, og når den ene ga seg var slåss­kam­pen over. I dag ser vi til­fel­ler hvor man først blir slått ned og så spar­ket i ho­det mens man lig­ger nede. Det har i lang tid vært en ut­vik­ling i ret­ning av et mye rå­ere sam­funn, og dess­ver­re jeg tror det­te vil fort­set­te. Jeg vil ikke at noen av mine nær­mes­te skal bli utsatt for slikt av ung­dom­mer som er ute av kon­troll, og i etter­tid i alle fall ikke bli møtt med ar­gu­men­tet om at ung­dom­mer/barn ikke skal i feng­sel der­som hen­del­sen kun­ne vært unn­gått. Det vil­le være en ma­ger trøst.

Så er det slik at alt ikke tren­ger være svart el­ler hvitt. Ung­doms­fengs­ler hvor ung­dom­mer må opp­hol­de seg og sone en straff. Ung­doms­fengs­ler som er til­pas­set ung­dom­mer med den kom­pe­tan­sen som kre­ves, det være seg psy­ko­lo­ger, læ­re­re, so­sial­ar­bei­de­re. Det­te vil­le iso­le­re ung­dom­men fra et sam­funn han vi­ser at han ikke kan til­pas­se seg, sam­ti­dig som man kan job­be med ung­dom­men for å hjel­pe ved­kom­men­de. Det­te må være små en­he­ter hvor ung­dom­men blir iva­re­tatt. Det­te kos­ter pen­ger, men gjen­nom et livs­løp tror jeg det vil­le være vel an­vendt og fak­tisk bil­li­ge­re ennå la en ung­dom star­te en kri­mi­nell løpe­bane som fort­set­ter i vok­sen al­der.

Skal noe skje må po­li­ti­ker­ne og de som be­vil­ger pen­ger fak­tisk våk­ne opp og snak­ke med de som opp­le­ver dis­se ung­dom­me­ne, høre hva de har å si om hvor­dan de kan hjel­pes, og be­vil­ge de res­sur­ser som trengs. Så po­li­ti­ke­re: I ste­det for sta­dig å være opp­tatt av høy­ere straf­fer, kan­skje det vil­le være lurt å se nær­me­re på hva som kan gjø­res slik at per­sone­ne ikke gjør de hand­lin­ge­ne som dere vil har stren­ge­re straf­fer for. Hvis ikke vil al­ter­na­ti­vet bli or­di­næ­re feng­sel, noe som ikke er hel­dig, og som dess­ver­re bare kan set­te fart på en be­gyn­nen­de kri­mi­nell kar­rie­re og øde­leg­ge ung­dom­men.

FOTO: ARKIV

Jeg vil ikke at noen av mine nær­mes­te skal bli utsatt for rå vold av ung­dom­mer som er ute av kon­troll, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.