«Den glem­te Ring­vei­en»

Faedrelandsvennen - - MENING - EILIF TIMENES

Det vi­ses til Pre­ben Aa­vits­lands fre­dags­kom­men­tar 21. april ved­rø­ren­de «Den glem­te ring­vei­en».

Som lege har han kunn­skap om li­vets krets­løp der blod­åre­ne for­bin­des med livs­vik­tig for­sy­nin­ger til krop­pen. Vei­ene er også et slikt krets­løp som for­bin­der til­lig­gen­de sam­funns liv og ak­ti­vi­te­ter. Al­ter­na­ti­ve vei­for­slag fra en frem­synt mann må tas på al­vor. Men for­sla­get sy­nes å være forbi­gått i still­het.

Vi er vel alle eni­ge om å opp­nå et godt fel­les bo- ar­beids -og han­dels­mar­ked for hele re­gio­nen. Iføl­ge Na­sjo­nal trans­port­plan er det søkt om 32 mrd. kr. til sam­ferd­sels­an­legg på Sør­lan­det.

«Den glem­te ring­vei­en» rundt re­gio­nen vil er­stat­te ut­vi­del­sen av Rv.41 (Kje­vik­vei­en) med 2 mrd. kr. – «Den lil­le ring­vei» med lang tun­nel fra Vi­ge til Volle­berg med en pris­lapp på 6 mrd. kr. og - Gart­ner­løk­ka til Kols­da­len, med et ukjent mrd­be­løp. Den glem­te Ring­vei­en kan også bli en vik­tig om­kjø­rings-og av­las­tings­vei for E-18 og E-39 fra Øst og Vest.

End­ring er ti­dens tegn, nå med re­vi­sjon av fyl­kes -og kom­mu­ne gren­ser. Hal­dis Moren Ves­aas sier det så tref­fen­de i dikt «Tung tids tale»:

«Det hei­ter ikkje: eg- no len­ger.

He­ret­ter hei­ter det: vi.» Her har vi alle noe å lære, ikke minst po­li­ti­ker­ne som ten­ker på sin egen kom­mu­nes bes­te.

Kom­mu­ne­ne har re­gu­le­rings­an­sva­ret for Europa­vei­enes tra­sé mens veg­ve­se­nets rol­le her er be­gren­set til ut­ta­lel­ses­rett, for ek­sem­pel da E-18 ble krevd lagt del­vis gjen­nom Sør­lands­par­ken. Øns­kes en fort­gang i Europa­vei­enes plan­pro­sess må nevn­te rol­ler byt­tes om. Vi har også tid­li­ge­re hatt frem­syn­te menn som fikk gjen­nom­ført sam­ferd­sels­re­vo- lu­sjo­ner.

Yr­kes­skole­læ­re­ren som var sterkt imot å an­leg­ge fly­plass på Mar­vik­slet­ta, det var i 1930 åre­ne. Tak­ket være lobby­virk­som­he­ten hans ble Kje­vik fly­plass åp­net i 1939. Veg­ve­se­net had­de i 1930-åre­ne ut­ar­bei­det pla­ner for an­legg av Rv. 40 vest for Top­dals­fjor­den via Åle­fjær og Bir­ke­nes mot Lillesand.

Ord­fø­rer Kv­aase var ak­tiv i vei­sa­ken. Han øns­ket vei­en øst for fjor­den for å opp­nå sty­ring og ut­vik­ling av Rande­sund som før 1860 var del av Od­der­nes, Tveit og Hø­våg. Tak­ket være hans ini­tia­tiv sto Varodd­broa fer­dig i ok­to­ber 1956.

Ak­ti­vi­te­te­ne og an­tall inn­byg­ge­re i Rande­sund har økt dra­ma­tisk og en­da er vi ikke kom­met mer en halv­veis i ut- vik­lin­gen iføl­ge bo­lig­pro­gram­met. Kun en ho­ved­vei for­bin­del­se fra øst vil få sto­re ut­ford­rin­ger, blant an­net med tra­fikk­av­vik­ling i vei­kryss, spe­si­elt ved vei­ar­beid og tra­fikk­ulyk­ker. Til­kop­ling av lo­kal tra­fikk til E-18 bl.a. fra Rande­sund vil gjø­re vei­en nær­mest til en lo­kal riks­vei.

Ti­menes­krys­sets nye til­kop­ling av Rv. 41 med fire felt mot Kje­vik er ut­ford­ren­de og gir sam­funns­mes­sig li­ten nytte­ver­di i for­hold til in­ves­te­rin­gen, slik jeg ser det. Ti­menes­krys­set skal i til­legg be­tje­ne av­kjørs­ler til Sør­lands­par­ken og Lau­vå­sen bo­lig / næ­rings- om­rå­de, med til­lig­gen­de G/S vei­er og an­legg av me­tro G/S. vei i 6 m bred­de midt i krys­set.

Den glem­te av­kjør­se­len fra Aust-agder mot Kje­vik må også av­vik­les i kryss­om­rå­det som lig­ger i «bunn­løse» myr­om­rå­der. Det bør også rin­ge en bjel­le for den sam­funns­mes­si­ge nytte­ver­di­en ved an­legg av «Den lil­le Ring­vei» som sy­nes å blir dob­belt så kost­bar som E-18 i ca. 30 km leng­de fra Varodd­broa til Grim­stad. Det er frem­de­les man­ge ukla­re for­hold til nevn­te vei­an­legg, bom­mer og of­fent­li­ge investering.

«Nye vei­er A/S» som har over­tatt an­sva­ret for bl.a. E-18 og E-39 pro­sjek­te­ne an­mo­des gjer­ne om å gi fag­li­ge opp­lys­nin­ger og av­kla­ring slik at re­gio­nens inn­byg­ge­re blir bed­re ori­en­tert.

❞ Vi har også tid­li­ge­re hatt frem­syn­te menn som fikk gjen­nom­ført sam­ferd­sels­re­vo­lu­sjo­ner.

FOTO: KJE­TIL REITE

Inn­sen­de­ren slår et slag for en al­ter­na­tiv tra­se for den plan­lag­te ring­vei­en rundt Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.