En enk­le­re hver­dag for tra­fi­kan­ter i Vest-agder

Faedrelandsvennen - - MENING - ANDREAS JACOBSEN, for­mann, Agder FPU

Frem­skritts­par­ti­et har vært i re­gje­ring i tre år, på de sis­te tre åre­ne bi­dratt til en enk­le­re hver­dag for alle tra­fi­kan­ter i Vest-agder.

●● Si­den re­gje­rings­skif­tet har FRP vært ty­de­li­ge på å ha en sam­men­hen­gen­de mo­tor­vei fra Oslo til Stav­an­ger. De rødgrøn­ne, der­imot, la opp til en treg bygge­me­to­de av både to- og tre­felts vei med midt­de­ler. Et ny­opp­ret­tet stat­lig vei­sel­skap etter Frps ini­tia­tiv, har sik­ret en ras­ke­re byg­ging av strek­nin­gen.

Nå skal E39 bli byg­get som fire­felts fra Søg­ne til Ål­gård. Det gir en ras­ke­re og sik­re­re for­bin­del­se mel­lom by­ene i Agder; Flekke­fjord, Man­dal og Lyngdal. Man byg­ger også en sik­ker vei til Stav­an­ger. Re­gje­rin­gen har også ved­tatt å byg­ge en ring­vei rundt Kris­tian­sand for å sik­re bed­re by­mil­jø.

Fyl­kes­vei­ene prio­ri­te­res også, med en gang den nye re­gje­rin­gen pre­sen­ter­te sitt bud­sjett økte de bud­sjet­tet til fyl­kes­vei­ene med over en fjerde­del, noen som sik­rer gode lo­kal­vei­er og tryg­ge skole­vei­er i Vest-agder. I til­legg bi­drar det til at ved­li­ke­hold­s­et­ter­sle­pet re­du­se­res.

Sam­ti­dig har re­gje­rin­gen gitt 350 mil­lio­ner til kol­lek­tiv­til­tak i Kris­tian­sand til 2016 med eks­tra­be­lø­per, som har gitt grunn­la­get for økte fre­kven­ser på kol­lek­tiv­trans­por­ten og gode miljø­til­tak. Det­te gir en enk­le­re hver­dag for blant an­net stu­den­ter og pend­le­re, og Kris­tian­sand blir en­da mer at­trak­tivt. FRP i re­gje­ring har sat­set på for­ny­ing av Sør­lands­ba­nen, som gir mer kom­fort til rei­sen­de. Re­gje­rin­gens jern­bane­sat­sing har også gitt be­trak­te­lig fle­re tog­av­gan­ger til Oslo og Stav­an­ger, slik at folk flest får et bed­re og et mer flek­si­belt tog­til­bud.

På vei, kol­lek­tivt og jern­bane har FRP i re­gje­ring be­vil­get mye pen­ger. Re­gje­rin­gen har for­enk­let sam­ferd­sels­hver­da­gen i Vest-agder for folk flest, med gode til­tak på alle platt­for­mer som kom­mer alle tra­fi­kan­ter og næ­rings­li­vet til gode.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.