Tan­ker om Trump og tig­ge­re

Faedrelandsvennen - - MENING - Inn­leg­get er for­kor­tet. Red. RUNAR løv­lie

At avi­sens re­dak­tør og Washing­ton Post begge ha­ter pre­si­dent Trump, har vi for­stått et års tid nå.

●● Der­som Hil­la­ry had­de vun­net val­get, for så å gi Fbi-sjef Co­mey spar­ken (hvil­ket vil­le skjedd øye­blik­ke­lig), da vil­le re­dak­tø­re­ne i begge dis­se avi­se­ne skre­vet at det var helt nød­ven­dig, og at opp­si­gel­sen bare vis­te hvor sleip og dum Co­mey had­de vært. Han had­de nær­mest spar­ket seg selv med sin opp­før­sel, vil­le de kon­klu­dert.

Men så var det den lil­le tin­gen, da, at Hil­la­ry ikke vant. Hun tap­te val­get. Og når Trump nå spar­ker Co­mey ut av FBI, da skri­ver begge avi­se­ne at han kan ha ut­ført «det størs­te po­li­tis­ke selv­skud­det på man­ge ti­år»(!) Er det mu­lig å ha en slik hatsk hold­ning når man dri­ver en avis? Det er fle­re enn folk i SV som er abon­nen­ter. Men si­den Af­ten­pos­ten og VG skri­ver om­trent det sam­me, så må man anta at det er dik­tat fra Schib­sted­le­del­sen. Ikke Fædre­lands­ven­nen ver­dig.

Og når det gjel­der tig­ger­ne, som avi­sen leg­ger sin hånd be­skyt­ten­de over, så må man kun­ne si at over hele byen kom det et blaff av håp da po­li­ti­et øns­ket tig­ger­ne vekk. Vil­le ord­fø­re­ren trå til? Nei. Da skul­le man øns­ke at det var et høyre­par­ti som satt ved ro­ret i byen. Bor­ger­mes­ter Ar­vid Grunde­kjøn var en klar og ty­de­lig høyre­mann, han var in­gen Per Si­gurd Sø­ren­sen (an­ta­ge­lig Ap) el­ler Ha­rald Fur­re (an­ta­ge­lig Ap).

Tig­ger­ne ope­re­rer i Mar­kens­ga­ten med hele euro­pal­ler og mas­se søp­pel som de skal sit­te på, og leg­ger der­et­ter ut 10 kvad­rat­me­ter med strikke­tøy som de får fra gud vet hvor. Og de skal ikke be­ta­le noen ting, ver­ken for plas­sen el­ler for å sji­ka­ne­re by­ens folk. Som toa­lett bru­ker de un­der­gan­ge­ne og smu­ge­ne litt borte fra Mar­kens. Og Fur­re og ar­bei­der­par­ti­et og SV og KRF er alle eni­ge. De sier at hvis tig­ger­ne ikke får lov til å tig­ge i Kris­tian­sand, da går de til and­re byer. Og til det er det bare å si: «La dem gå and­re ste­der, bare vi slip­per dem her i Mar­kens og Kris­tian­sand!»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.