En­de­lig skryt av Søg­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN, 2. nest­le­der Kris­tian­sand Unge Høy­re

Jeg vil gi ros til Søg­ne kom­mu­nes de­mens­av­de­ling. Der er be­tje­nin­gen noen eng­ler.

i de­res in­ter­es­se å styr­ke de fat­ti­ges so­sia­le mo­bi­li­tet gjen­nom å ge­ne­re­re ar­beids­plas­ser og sat­se på ut­dan­ning og forsk­ning. Kam­pen mot fat­tig­doms­be­kjem­pel­se har, i det mins­te etter re­to­rik­ken å døm­me, i år­ti­er vært so­sia­lis­te­nes po­li­tis­ke pro­sjekt. Der­for blir kri­tik­ken mot en høyre­side som har gjen­nom­ført so­si­al- og helse­po­li­tikk og en rek­ke re­for­mer som kom­mer de sva­ke i sam­fun­net til gode, pa­ra­dok­sal. Psy­kisk helse, ut­dan­ning og eldre­om­sorg er om­rå­der som Høy­re/frp-re­gje­rin­gen har styr­ket i in­ne­væ­ren­de re­gje­rings­pe­rio­de. Alt­så er det ikke et mot­set­nings­for­hold mel­lom det å se til de sva­ke og sam­ti­dig verd­set­te de ri­kes sam­funns­inn­sats med hen­hold til in­ves­te­rin­ger og sik­ring av øko­no­misk vekst.

Axel San­de­mo­se ned­skrev i 1933 jante­lo­ven. Ar­bei­der­par­ti­et har med sin po­li­tis­ke re­to­rikk gjort et frem­ra­gen­de ar­beid i å set­te San­de­mo­ses ti bud i sys­tem. Det å ut­mer­ke seg og være an­ner­le­des er iføl­ge jante­lo­ven og sto­re de­ler av det so­sia­lis­tis­ke po­li­tis­ke mil­jø­et ne­ga­tivt og må der­av mot­ar­bei­des. Man­ge av lan­dets vel­stå­en­de har opp­nådd suk­sess gjen­nom hardt ar­beid og pro­duk­ti­ve am­bi­sjo­ner. Sam­fun­nets ene­re må ikke straf­fes, men tvert om hei­es frem!

Ar­bei­der­klas­sen og mid­del­klas­sen bur­de ved­kjen­ne seg at sam­fun­nets res­surs­ster­ke øko­no­mis­ke på­dri­ve­re fak­tisk er de­res gode al­li­er­te - frem­for de­res bit­re fien­de – i kam­pen for like mu­lig­he­ter og rett­fer­dig om­for­de­ling. Venstre­si­den bi­drar ikke i med stort an­net i valg­kam­pen enn å kom­me med et uny­an­sert, po­pu­lis­tisk ut­spill som ikke vi­ser hele bil­det. Usann­he­ter blir ikke mer san­ne jo fle­re ganger de gjen­tas – det­te har vi sett sør­ge­lig mye av ved Trumps til­tre­den - man­nen som har blitt lat­ter­lig­gjort av en hel ver­den. Ven­stre­si­dens evi­ge man­tra «de rike blir ri­ke­re» er in­tet an­net enn so­sia­lis­tisk pro­pa­gan­da. av? Folk tren­ger sårt inn­tek­ter. Da bør fordi­pas­se­ren­de kjø­pe strikke­pro­duk­te­ne som la­ges og be­ta­le for ar­beids­kraf­ta.

For­buds­po­li­tikk er ikke god løs­ning for øko­no­mis­ke vans­ker som tig­ging ut­tryk­ker. La oss hel­ler ten­ke på hva vi kan av­se og gi fat­ti­ge, enn å ta alt fra folk. Rom­fol­ket for­tje­ner bed­re mu­lig­he­ter.

SVERRE J.AUNE

EGIL HAALAND AN­DER­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.