Gass­bal­long­sa­ken – un­der­vur­de­ring av barn!

Faedrelandsvennen - - MENING - BIRTE SIMONSEN, 1. kan­di­dat Vest-agder MDG LEIF FISKÅ

Man­ge kom­mu­ner har nå gle­de­lig gått til det skrit­tet å for­by he­li­um­fyl­te gass­bal­lon­ger 17. mai.

●● Det­te er en føl­ge av en sta­dig stør­re be­visst­het om for­søp­ling, både i ha­vet og på land­jor­da. I til­legg har bal­lon­ge­ne vært fylt med he­li­um, en gass som er nød­ven­dig til helt and­re for­mål. De som er i mot for­bu­det, frem­står djervt som barns be­skyt­te­re og frem­stil­ler det som om at bal­lon­ge­ne nær­mest er selve inn­hol­det i 17. mai. Min er­fa­ring er at barn er langt klo­ke­re enn dis­se voks­ne «be­skyt­ter­ne». Barn vet at klo­den er tru­et, og hvis de også får vite at he­li­um blant an­net er vik­tig for syke men­nes­ker, tror jeg de fles­te vil slip­pe å hol­de en bal­long i hån­da.

Voks­ne men­nes­ker har en rek­ke kuns­ti­ge be­hov, barn kla­rer seg hel­dig­vis best uten. I dis­ku­sjo­nens he­te kom det frem at Frp skal dele ut he­li­um­fyl­te bal­lon­ger i valg­kam­pen. Jeg ser frem til en mas­siv boi­kott fra forbi­pas­se­ren­de og hå­per alle par­ti­er unn­går lokke­mid­ler som i nes­te om­gang blir plast­søp­pel. ●● I noen job­ber gjør de an­sat­te det som blir for­langt av dem, men dis­se fol­ke­ne gjør så mye mer: De vi­ser om­sorg, klem­mer, skry­ter, gir trygg­het og ikke minst tar de seg tid til å snak­ke med be­boer­ne.

Jeg vil spe­si­elt frem­heve de­mens­ko­or­di­na­tor In­ger Rei­dun Fos­se, som gjør en jobb langt ut­over det som for­lan­ges.

Ma­ten er et ka­pit­tel for seg selv. Det er ikke man­ge ho­tel­ler som kan by på noe bed­re.

På den­ne må­ten øns­ker jeg å tak­ke be­tje­nin­gen for den om­sorg vi får.

Po­li­tikk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.