Hvor skal kost­na­de­ne kut­tes?

Faedrelandsvennen - - MENING - ASTRID NESVOLD HOLMEN, Søg­ne JOR­UNN AASELLE OL­SEN, De­mo­kra­te­ne i Ven­ne­sla

I Fædre­lands­ven­nen fre­dag 12. mai kan vi lese om ny E 39 mel­lom Kris­tian­sand og Lyngdal, il­lust­rert med bro over Trys­fjor­den i Søg­ne.

●● Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Sol­vik Ol­sen iv­rer for å kom­me i gang, og får støt­te av Åse Michael­sen fra sam­me par­ti. I ar­tik­ke­len kan vi lese at Nye Vei­er AS har iden­ti­fi­sert mu­li­ge kost­nads­be­spa­rel­ser på om lag 2,3 mil­li­ar­der kro­ner, noe som hø­res flott ut ved førs­te øye­kast.

Det som gjør meg og man­ge and­re be­tenkt, er hvor kost­na­de­ne er tenkt kut­tet? Hva skal det spa­res på? Engs­tel­sen blir ikke mind­re etter å ha hørt om pla­ne­ne på in­for­ma­sjons­mø­tet i Søg­ne i mars, hvor det blant an­net gikk fram at Nye Vei­er AS så for seg å drop­pe av­ren­ning fra vei­en over Trys­fjor­den – pla­nen de­res var at alt skul­le ren­ne rett i fjor­den – for or­dens skyld en sår­bar ters­kel­fjord med sår­bar edel løv­skog av na­sjo­nal ver­di rundt, de had­de ikke lagt opp til noen av­ren­nings­mu­lig­he­ter.

Alle kan for­stå at sli­ke lett­vin­ne løs­nin­ger blir bil­li­ge­re i førs­te om­gang, men er det det­te re­gje­rin­gen og Stor­tin­get iv­rer for å kom­me i gang med for­test mu­lig? At kost­na­de­ne kut­tes på miljø­si­den, slik at bom­pen­ge­ne blir minst mu­lig? Det er lett å se for seg at det da blir and­re som må ta kost­na­de­ne, el­ler at de bi­ter oss alle som en i ba­ken om ei stund. i Oslo i 1870. Jen­te­ne fikk være med i år 1889. Den nors­ke konge­fa­mi­li­en har stått på slotts­bal­kon­gen si­den 1906. Rød­rus­sen har vært med i fei­rin­gen si­den 1905. Og blå­rus­sen si­den 1916.

17. mai er sterkt pre­get av tra­di­sjo­ner. Og vi mar­ke­rer og fei­rer Nor­ge som selv­sten­dig retts­stat med de­mo­kra­tis­ke ret­tig­he­ter. Jeg me­ner at 17. mai skal det kun være nors­ke flagg. Man sen­der ikke bar­na i burs­dag til and­re barn med kro­ne på ho­det, og tror det er vårt barn som skal fei­res. De som er fra and­re land er jo hjer­te­lig vel­kom­men til å fei­re den­ne da­gen med oss. Og om de vil fei­re sin na­sjo­nal­dag i Nor­ge, så in­vi­ter nord­menn på fei­rin­gen.

Gra­tu­le­rer med da­gen Nor­ge!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.