Ven­stre­si­dens evig­va­ren­de man­tra

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ven­stre­si­dens po­li­tis­ke stra­te­gi, med Ar­bei­der­par­ti­et i spis­sen, har i ti­år vært å svart­male høyre­si­den og pre­sen­te­re få egne løs­nin­ger på sam­funns­ut­ford­rin­ger og øko­no­mis­ke kon­junk­tu­rer.

●● «De rike blir ri­ke­re» er ven­stre­si­dens evig­va­ren­de man­tra – den­ne re­gje­rings­pe­rio­den har vært in­tet unn­tak. Men er det vir­ke­lig slik at re­gje­rin­gens po­li­tikk til­gode­ser dem som har mest fra før, på be­kost­ning av de mind­re be­mid­le­de – med det re­sul­tat at for­skjel­le­ne øker?

Sva­ret er helt en­kelt nei. For å for­stå re­gje­rin­gens po­li­tikk må man se det sto­re bil­det, uten so­sia­lis­tis­ke sky­lap­per. Re­gje­rin­gens let­tel­ser i for­mues­kat­ten på rundt 5 mil­li­ar­der kro­ner i in­ne­væ­ren­de stor­tings­pe­rio­de, har bok­sta­ve­lig talt fått venstre­si­den til å se rødt!

Let­tel­ser i for­mues­kat­ten har gitt let­tel­ser til lan­dets ri­kes­te, men den har også næ­rings­po­li­tisk gitt små og mel­lom­sto­re be­drif­ter bed­re ramme­vil­kår, som er med på å sik­re norsk ei­er­skap og gi tryg­ge og fle­re ar­beids­plas­ser på sikt. Hvem bryr seg da om Pe­ter Stor­da­len og Co får litt mer pen­ger mel­lom hen­de­ne?

Det er en­kelt å av­dek­ke at so­sia­lis­tisk side dri­ver et mot­stri­den­de spill. Det bur­de jo i stor grad være

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.