Fol­ket mot mak­ta?

Faedrelandsvennen - - MENING - MALI STEIRO TRONSMOEN, 1.kan­di­dat for Vest-agder SV

De­mo­kra­ti be­tyr at fol­ket skal sty­re.

●● En klok gam­mel mann, den bri­tis­ke so­sia­lis­ten To­ny Benn, sa en gang at man all­tid bur­de stil­le mek­ti­ge men­nes­ker dis­se fem spørs­må­le­ne: Hvil­ken makt har du? Hvor fikk du den fra? I hvems in­ter­es­ser ut­øver du mak­ten din? Hvem står du til an­svar for? Og hvor­dan kan vi bli kvitt deg?

I dag prø­ver man­ge mek­ti­ge men­nes­ker å kri­ti­se­re en­hver som stil­ler spørs­mål ved de­res makt. Van­li­ge folk mis­ten­ke­lig­gjø­res og lat­ter­lig­gjø­res hvis vi vå­ger å ut­ford­re sys­te­met. Mens de mek­ti­ges makt nær­mest fram­stil­les som noe na­tur­gitt og ufor­an­der­lig.

Men grunn­tan­ken i et de­mo­kra­ti er jo nett­opp at mak­ta skal utgå fra fol­ket. Der­med er det et stort de­mo­kra­tisk pro­blem når de som ei­er ar­beids­plas­se­ne våre, de som sty­rer retts­sys­te­me­ne våre, de som dri­ver ut­vik­lin­ga i EU og de som der­med sty­rer så mye av hver­da­gen vår, ikke kan stil­les til an­svar for de av­gjø­rel­se­ne de tar.

Vi tren­ger stør­re åpen­het, mer makt­kri­tikk, mer fel­les ei­er­skap over res­sur­se­ne og et mye ster­ke­re de­mo­kra­ti. For meg hand­ler kam­pen for so­sia­lis­me om nett­opp det­te. For når de som sit­ter med mak­ta fak­tisk kan stil­les til an­svar for fol­ket og byt­tes ut, vil van­li­ge folks in­ter­es­ser bli langt bed­re iva­re­tatt enn i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.