Tigge­for­bud er for strengt

Faedrelandsvennen - - MENING -

Po­li­ti­et øns­ker nå for­bud mot tig­ging. Det ram­mer Rom-fol­ket hardt.

●● Å ha et hjer­te i lan­det er vik­tig. Rom-fol­ket har all­tid vært et varmt folk. Også Ro­ma­ni-fol­ket. Men de er fat­ti­ge, og har få mu­lig­he­ter for inn­tek­ter. Tig­ging er ut­trykk for so­si­al nød.

Vi sy­nes at nord­menn bør set­te seg i de­res sko, før de døm­mer til en­da stør­re vans­ke­lig­he­ter for folk. Hva skal man egent­lig leve

dikt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.