Kun nors­ke flagg på 17. mai

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg sy­nes det er en selv­føl­ge at det er kun nors­ke flagg på 17. mai.

●● Det er vår grunn­lovs­dag som ble sig­nert og un­der­teg­net av pre­si­dent­ska­pet i riks­for­sam­lin­gen 1814.

En reg­ner at 17. mai ble inn­stif­tet som na­sjo­nal dag i 1836, året da Stor­tin­get fei­ret 17. mai-fest for førs­te gang. Fra 1947 er 17. mai en of­fi­si­ell flagg­dag og of­fent­lig høy­tid. Det førs­te of­fi­si­el­le barne­to­get (som bare be­sto av gut­ter) var

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.