Spørs­må­let er om energi­pro­duk­sjo­nen i Nor­ge fort­satt skal ha et sam­funns­opp­drag.

Faedrelandsvennen - - MENING - Med­lem av Kris­tian­sand by­sty­re (Ap)

også det fak­tum skju­les at energi­eks­por­ten vil føre til økte strøm­pri­ser in­nen­lands.

Det er, og har ald­ri vært en fi­lan­tro­pisk øvel­se å dri­ve for­ret­ning. Spørs­må­let er om energi­pro­duk­sjo­nen i Nor­ge fort­satt skal ha et sam­funns­opp­drag.

In­du­stria­li­se­rin­gen av Nor­ge har på in­gen måte tatt slutt. Ny in­du­stri og tek­no­lo­gi rei­ser seg på skuld­re­ne til den kjen­te, og nye vi­ten­ska­pe­li­ge re­sul­ta­ter og opp­da­gel­ser ska­per mu­lig­he­ter for helt ny in­no­va­sjon og in­du­stri­el­le pro­duk­ter. In­du­stri­ell pro­duk­sjon kre­ver energi. I et land som frem­de­les og i ho­ved­sak eks­por­te­rer rå­va­rer og halv­fab­ri­ka­ta vil det være av­gjø­ren­de at pro­duk­sjon av for­ed­le­de pro­duk­ter og va­rer får stør­re do­mi­nans.

In­du­stri­pro­duk­te­ne som det grøn­ne mar­ke­det etter­spør vil byg­ge på den over 100 år lan­ge tek­no­lo­gis­ke hu­kom­mel­sen og er­fa­rin­gen in­du­stri­en i Nor­ge og and­re land har. I til­legg må vi, som and­re land, heg­ne om og be­nyt­te de kom­pa­ra­ti­ve for­trinn vi har. Det vik­tigs­te for­trin­net er ri­ke­lig til­gang på ren, for­ny­bar energi.

Data­lag­rings­an­leg­get på Støle­heia er blant an­net et ek­sem­pel på in­du­stri som gjør seg nyt­te av re­la­tivt ri­me­lig og ri­ke­lig til­gang på energi. De øv­ri­ge, in­du­stri­el­le in­no­va­sjo­ne­ne som vil kom­me som et re­sul­tat av an­leg­get er uom­tvis­te­lig. et som kjenne­teg­ner ut­vik­lings­land er at de eks­por­te­rer rå­va­rer og im­por­te­rer fer­dig­va­rer, ofte va­rer som er frem­stilt av rå­va­re­ne de eks­por­ter­te. Nor­ge er ikke et ut­vik­lings­land men vi har i ho­ved­sak vært do­mi­nert av rå­vare­eks­port. Olje er et åpen­bart ek­sem­pel. Fis­ken vi høs­ter av ha­vet blir i li­ten grad be­ar­bei­det. Sløyd fisk går i kas­ser og con­tai­ne­re. Me­tal­le­ne blir også i li­ten grad be­ar­bei­det. In­du­stri­pro­duk­sjo­nen i Nor­ge må føl­ge­lig i stør­re grad sup­ple­res, og etter hvert do­mi­ne­res av fer­dig­vare­pro­duk­sjon. Da må vi ikke, som Tom Ny­stedt i Agder Energi an­be­fa­ler, eks­por­te­re en­da mer energi, kan­skje den vik­tigs­te rå­va­ren vi har. Energi er en for­ut­set­ning for, og vil gjø­re det mu­lig og byg­ge opp ny, grønn fer­dig­vare­in­du­stri i Nor­ge.

DTERJE NÆSS,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.