Få den­ne Je­sus bort!

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Kris­tus be­tyr kri­tikk, krise, kon­flikt, kon­fron­ta­sjon. Bare les NT, så skal du se. Ung­gut­ten fra Na­sa­ret skap­te bru­dul­je og bråk i eli­te­nes og makt­ha­ver­nes kret­ser. En­gang Han tal­te i sy­na­go­gen på hjem­ste­det, pro­kla­mer­te Han fri­het for fan­ger og un­der­tryk­te og et nå­dens år fra Her­ren. Da ble det - etter at de had­de rost Ham for Hans vis­dom - opp­styr: «Da ble de ra­sen­de, alle som var i sy­na­go­gen og hør­te det­te. De reis­te seg og drev ham ut av byen, ut mot et stup, ned fra fjel­let der byen de­res lå, for å styr­te ham ut­for» (Luk 4,28f). Hvor­dan vå­get Han å tol­ke an­ner­le­des det som sto i de jø­dis­ke skrif­ter? Dere har hørt det er sagt - men jeg sier dere! Hvem har gitt Ham man­dat, myn­dig­het til å over­prø­ve, over­se, ny­tol­ke? «Men han gikk midt gjen­nom flok­ken og dro bort» (Luk 4, 30). Fa­sci­ne­ren­de. Vi er man­ge som føl­ger Ham. Bort fra det fast­lås­te, in­ne­steng­te – ut i det åpne, ut i fri­he­ten, ut i ly­set, inn i var­men, ut i vand­rin­gen, inn i sann­he­ten. Slikt blir det be­kjen­ne­re, evan­ge­lis­ter, mar­ty­rer av. Mar­tyr­flok­ken vokser ikke minst i 2017. Men vi er man­ge som føl­ger Ham. Mil­lio­ner. Vi gir oss ikke. Folk får si hva de vil. Skri­ve hva de vil. Vi er på vei. Hjem. Og en dag vil det vise seg: Den som har Kris­tus, har alt. Den som ikke har Kris­tus, har in­gen­ting.

TER­JE TØNNESSEN,

prest og for­fat­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.