Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. I hvil­ken bok for­tel­ler Roy Jacobsen om en av na­bo­ene til Ro­ger’n fra boka ”Sei­er­her­re­ne”?

2. Hvil­ket ”lav­pris­navn” har dag­lig­vare­kje­den til Trond Lyk­ke?

3. Hva he­ter ani­ma­sjons­fil­me­ne om Woody, Buzz Lightye­ar og res­ten av gjen­gen fra An­dys gutte­rom?

4. Hvem ble kå­ret til ”Årets nord­mann” til tross for at hun har opp­holdt seg ulov­lig i Nor­ge i åtte år?

5. Hvil­ken kvin­ne­lig fot­ball­spil­ler sat­te i 2004 ny re­kord i flest spil­te lands­kam­per?

6. Hvem sat­set på en kar­rie­re som skue­spil­ler etter at hun slut­tet i ban­det Gåte?

7. Hvil­ken elv har sitt ut­løp i Dram­mens­fjor­den?

8. Hvil­ke to kon­kur­ren­ter var in­volvert i den så­kal­te melke­skan­da­len i 2005?

9. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Ke­nya?

10. Hvem sang ”Grease” på 1970-tal­let?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.