Drøm­mer du om sol og var­me?

Her får du fem fine reise­tips mens vi ven­ter på som­mer­en.

Faedrelandsvennen - - TEMA - CAMILLA FLAATTEN

Som­mer­en er ikke her ennå, selv om vi i sto­re de­ler av lan­det fikk en god smak av den for kort tid si­den. Og selv om mai er en her­lig må­ned, så er den usta­bil. Kald. Våt.

Vi har sam­let et lite knip­pe med som­mer­sa­ker til deg – hvis du er i reise­mo­dus og klar for som­mer(fe­rie).

– Det bes­te reise­må­let i 2017

Vi er glad i reise­kå­rin­ger! Tri­p­ad­vi­sor kå­ret tid­li­ge­re i år de 25 bes­te reise­må­le­ne for 2017.

Lis­ten bæ­rer preg av stor­byer, men på topp tro­ner et her­lig og fort­satt litt ekso­tisk sted: Ba­li.

Hva med å opp­da­ge «nytt» sted i Euro­pa?

Det er ikke alle som har sjans til å rei­se så langt som Ba­li. Hel­dig­vis er noen av de al­ler fi­nes­te stren­de­ne i ver­den i Euro­pa.

Vi dro til Mon­te­ne­gro og falt pla­dask. Ko­tor i Mon­te­ne­gro var lett gjen­kjen­ne­lig, og man tror et øye­blikk man er hjem­me:

Ko­tor tar rett og slett pus­ten fra deg når du kom­mer rul­len­de inn den sma­le vei­en fra nord. Du tror et øye­blikk du er i Sogne­fjor­den: Lyse­grøn­ne, brat­te fjell stu­per ned fra høye top­per og rett i det blå ha­vet.

Vei­en buk­ter seg langs vann­spei­let, som er kran­set av mørke­grøn­ne pal­mer. Ko­tor­buk­ten er så vak­ker at du knapt tror dine øyne.

VI VEL­GER OSS ALGARVE

Et euro­pe­isk land har fått eks­tremt mye om­ta­le i uten­lands­ke medi­er i år. Por­tu­gal er på al­les reiselep­per. Det er kort vei å rei­se, det er ri­me­lig og utro­lig vak­kert.

I fjor reis­te vi rundt langs Al­gar­ve­kys­ten. Stren­de­ne, klip­pe­ne og ma­ten – det er en uslåe­lig kom­bi­na­sjon. Stem­nin­gen er god og lun. Lands­by­ene er en per­fekt kom­bi­na­sjon av vak­re og shabby.

Opp­dra­get var å lete etter de fi­nes­te stren­de­ne langs kys­ten – det klar­te vi:

Vi var også inn­om ube­bod­de Il­ha De­ser­ta uten­for Fa­ro – visst­nok Cris­tia­no Ro­nal­dos fa­vo­ritt­plass. Det var en stil­le, ro­lig og god opp­le­vel­se – langt ute i hav­ga­pet:

Vil du har litt mer liv og røre, er na­tur­par­ken Ria For­mo­sa verdt en natt el­ler fem­ten. Stren­de­ne og øy­ene på den­ne si­den av Al­gar­ve­kys­ten er ikke så kjen­te, og det er mind­re tu­ris­ter enn i bade­by­ene vest for Fa­ro.

Vil du ha fred og ro ved ha­vet? Da an­be­fa­les den lil­le øya Ar­mo­na – med sine bit­te små, farge­rike hus. Øya er bare en kort båt­tur unna fast­lan­det.

REI­SER TIL­BA­KE IGJEN OG IGJEN

Hvor er du sik­ret at væ­ret er sta­bilt fint og varmt året rundt? Gran Ca­na­ria, så klart! In­gen­ting slår en gam­mel char­ter­fa­vo­ritt, el­ler hva?

I over 60 år har øya år­lig fått be­søk av fle­re hund­re tu­sen sol­hung­ri­ge nord­menn.

Vi dro dit i vin­ter og fant spre­ke, ras­ke nord­menn, dei­li­ge res­tau­ran­ter og fine stren­der.

Det er blant an­net kli­ma­et på Gran Ca­na­ria som er år­sa­ken til at nord­menn og and­re euro­pe­ere har lagt sin elsk på øya. Ita­lia – ja takk!

Ita­lias mest be­røm­te fe­rie­mål lig­ger helt sør i lan­det – vi skal til Capri. Sol, idyll, jet­sett­liv, god mat, god vin og selv­føl­ge­lig båt­liv.

– Capri er drømme­må­let. Rett og slett for­di det er så es­te­tisk vak­kert, har en egen tid­løs stem­ning og byr på så man­ge na­tur­opp­le­vel­ser, sier en reise­glad vi møt­te på tu­ren.

FOTO: PAAL AUDESTAD

På Il­ha De­ser­ta uten­for Fa­ro i Por­tu­gal kan du være nes­ten ale­ne. Øya er ube­bodd, men strand­li­vet er helt topp. En li­ten kafé og god res­tau­rant lig­ger der også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.