Fot­ball­for­bun­det frisk­mel­der Start øko­no­misk

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Start hav­ner i grønn sone øko­no­misk. Det har ald­ri skjedd før.

Hvert halv­år kom­mer Nor­ges Fot­ball­for­bund med sin opp­da­te­ring på klub­be­nes øko­no­mi, og hvor­dan de lig­ger an med tan­ke på kra­ve­ne om klubb­li­sens for de to øvers­te di­vi­sjo­ne­ne.

For førs­te gang si­den sys­te­met ble inn­ført, har Start hav­net i grønn sone. Det vil si at NFF me­ner klub­ben har god øko­no­misk sty­ring.

Øko­no­mi har vært Starts ver- ke­byll i man­ge, man­ge år. Klub­ben har all­tid lig­get i gul el­ler rød sone si­den sys­te­met ble inn­ført i 2009.

En klubb kan mak­si­malt være 36 må­ne­der i rød sone. Lig­ger man i rød sone må man leg­ge fram en hand­lings­plan, for å få øko­no­mi­en på rett kjøl. Gul sone be­tyr god­kjent, men ikke op­ti­mal øko­no­mi.

– Det er et klapp på skuld­ra for at vi har tatt noen øko­no­misk rik­ti­ge valg. Så øns­ker vi fort­satt å le­ve­re både i tall og på ba­nen, sier Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal.

For Start har også så langt le­vert på ba­nen, med fem sei­ere fra de sju førs­te kampene i 1. di­vi­sjon.

Men grønn sone har man ald­ri opp­levd før. Brands­dal og klub­ben har visst om det en stund før det man­dag ble of­fent­lig­gjort.

– Vi er i grønn sone, og er ute av hand­lings­plan. Vi dri­ver for egen reg­ning, og tren­ger ikke god­kjen­nel­se fra NFF for å fore­ta in­ves­te­rin­ger som spil­ler­kjøp for ek­sem­pel. Så er det et godt sig­nal å gi utad, og noe vi ald­ri har opp­levd før, sier Brands­dal.

– Er dere frisk­meldt øko­no­misk med det­te?

– Det er vans­ke­lig å si at en fot­ball­klubb som er frisk­meldt. Det er man­ge klub­ber som har brukt de or­de­ne, også har det skjedd ting un­der­veis. Det er vik­tig for oss å fort­satt ha fo­kus på ba­lan­se mel­lom kost­na­der og inn­tek­ter, sier den av­trop­pen­de Start-sje­fen.

Klubb­li­sens­an­svar­lig Rune Nord­haug i NFF, kan ikke gå inn på en­kelt­klub­bers øko­no­mi.

– Jeg kan ikke kom­men­te­re inn­hol­det i ka­te­go­ri­se­rin­gen. Det er vår ob­jek­ti­ve mo­dell som har gitt Start grønn sco­re. De­tal­jer må du ta med klub­ben, sier Nord­haug.

– Er det uvan­lig å bare være en pe­rio­de i gul sone, før man hop­per over i grønn?

– Det er ikke uvan­lig. Det er også mu­lig å gå rett fra rød til grønn sone. For en­kel­te klub­ber kan et godt spil­ler­salg være nok til å hop­pe mel­lom so­ne­ne, sier Nord­haug.

Start har de sis­te åre­ne kut­tet

kraf­tig i kost­na­de­ne i klub­ben. Før 2015-se­son­gen ble det klart at man måt­te kut­te nær­me­re ti mil­lio­ner kro­ner. 2016 ble også bein­tøff øko­no­misk, men Start le­ver­te over­skudd for and­re år på rad.

For 2017 har Start et bud­sjett på rundt 45 mil­lio­ner kro­ner, ned fra 49 i fjor.

Sam­ti­dig har pub­li­kums­tal­le­ne på Sør Are­na vært un­der det Start håp­te på før se­son­gen. Der hå­per man nå at de kom­men­de kampene mot Sand­nes Ulf, Jerv og Aren­dal vil bi­dra til klin­gen­de mynt i kas­sa.

Klub­be­ne i Elite­se­ri­en og 1. di­vi­sjon had­de i fjor sam­le­de drifts­inn­tek­ter på 1,7 mil­li­ar­der kro­ner. Det er ny re­kord.

FOTO: NTB SCANPIX

Even Brands­dal og Start har vært gjen­nom tøf­fe øko­no­mis­ke ti­der. Men det har gitt re­sul­ta­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.