79 år si­den hjemme­tap mot Sand­nes Ulf

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: SOND­RE ZACHARIASSEN

Leg­ger man sta­ti­stik­ken til grunn før topp­opp­gjø­ret i førs­te di­vi­sjon, bør Start ta alle po­en­ge­ne mot de ly­se­blå.

Tirs­da­gens mot­stan­der het opp­rin­ne­lig Ulf da klub­ben ble stif­tet i 1911. Etter 2004-se­son­gen fu­sjo­ner­te Ulf med Sand­nes FK og fikk da­gens klubb­navn.

Ulf var den tred­je Ro­ga­lands­klub­ben Start møt­te i en ob­li­ga­to­risk kamp etter Stav­an­ger og Vi­king. Start fikk for­de­len av hjemme­kamp i klub­be­nes førs­te møte i Nor­ges­mes­ter­ska­pet i 1937. Le­g­raids ene sco­ring sør­get for at gul­trøy­ene tok seg vi­de­re til ju­bel fra 700 for­nøy­de til­skue­re. I and­re run­de tap­te Start 1–3 mot Jarl i Stav­an­ger.

Året etter måt­te Start rei­se øst­over til Sand­nes. Selv om sør­len­din­ge­ne, iføl­ge re­fe­ra­te­ne, le­ver­te «den pe­nes­te fot­ball», le­det Ulf til det gjen­sto ni mi­nut­ter. Da sik­ret Hei­den­reich eks­tra­om­gan­ger med et lang­skudd. In­gen av la­ge­ne mak­tet å sco­re i eks­tra­om­gan­gen.

I om­kam­pen på Idretts­plas­sen slapp Si­gurd Berg­støl, Starts mål­vakt, inn ett mål. Det var nok til at Ulf tok sin førs­te og sis­te sei­er i Kris­tian­sand.

I 1955–56 gikk Start ube­sei­ret gjen­nom Lands­dels­se­ri­en ube­sei­ret og møt­te vin­ne­re av Ro­ga­lands-av­de­lin­gen til kva­li­fi­se­rings­kamp for nivå 1. Opp­gjø­ret ble spilt på Ue­nes sta­dion i Flekke­fjord og på mot­satt bane­halv­del sto Ulf.

Ulf åp­net i stort tem­po og al­le­re­de etter fem mi­nut­ter måt­te Olav Klepp pluk­ke ut den førs­te bal­len av må­let sitt. Ro­ga­len­din­ge­ne fort­sat­te å over­kjø­re Start og gikk for­tjent til pau­se ved 3–1-le­del­se. Leif Grunde­tjern skap­te litt spen­ning ved å re­du­se­re til 2–3. Men så skrud­de Ulf opp tem­po­et igjen og var over­leg­ne res­ten av kam­pen. Tak­ket være et par fan­tom­red­nin­ger av Klepp på slut­ten tap­te Start «bare» 3–6.

Begge klub­be­ne spil­te i and­re di­vi­sjon i pe­rio­den 1970– 1972. I den and­re se­rie­run­den i 1970 stan­get Start mot Ulf-for­sva­ret og i et for­søk på å ska­pe fle­re sjan­ser tok tre­ner Karl Durspekt ut spis­sen Sten Hell­vik. Inn­byt­ter var den 17 år gam­le Svein Mat­hi­sen som de­bu­ter­te i en se­rie­kamp på Kris­tian­sand sta­dion.

Svein Mat­hi­sen sco­ret for øv­rig to mål mot Ulf i 1972-kam­pen. Opp­gjø­ret trakk 850 til­skue­re. Det­te er sis­te gang Start har truk­ket mind­re enn tu­sen til­skue­re i en se­rie­kamp på hjemme­bane.

Starts størs­te sei­er over Ulf kom i 2013. Rolf Da­ni­el Vik­støl nik­ket hjemme­la­get i le­del­sen al­le­re­de etter åtte mi­nut­ter og de gul­svar­te ga seg ikke før re­sul­tattav­len vis­te 7–0. Matt­hías Vil­hjálms­son sat­te inn tre mål.

Klub­be­nes sis­te møte var tred­je run­de i Nor­ges­mes­ter­ska­pet for­ri­ge se­song. Bunn­la­get i elite­se­ri­en måt­te stort sett spil­le andre­fio­lin på Sand­nes sta­dion og hjemme­la­get vant for­tjent 3–1. Lars-jør­gen Salve­sen sco­ret Starts mål etter 54 mi­nut­ter på la­gets førs­te sjan­se.

FOTO: NTB SCANPIX

Matt­hias Vil­hjalms­son set­ter inn 3–0 mot Sand­nes Ulf un­der elit­se­rie­kam­pen i 2013. Start vant 7–0.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.