Vi­pers er fa­vo­rit­ter om det skjer.

Hånd­ball­eks­per­ti­sen me­ner Vi­pers har gode sjan­ser mot Lar­vik i slutt­spillsfi­na­le­ne.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no -

– Jeg tror det er gans­ke likt og at det blir jev­ne kam­per. De kan vin­ne hver sin kamp, sier Gun­nar Pet­ter­sen, tid­li­ge­re tre­ner for begge lag.

Hvem Lar­vik har med seg i kamp­trop­pen er spørs­må­let før kam­pen.

Den sto­re stjer­nen Aman­da Kurtovic, keeper Sand­ra Toft Gals­gaard og Thea Mørk har vært skade­pla­get den sis­te ti­den. Kun én av dem spil­ler mot Vi­pers, skal vi tro han som vet best.

– Thea er til­ba­ke. Sand­ra og Kurtovic er ute res­ten av se­son­gen, sier Tor Od­var Mo­en, Larvikt­re­ner, og nek­ter for at det kun er tak­tis­ke ut­spill.

– Hva be­tyr det?

– Vi har spilt bed­re og bed­re uten Aman­da og Sand­ra. Vi har for­be­redt oss og blitt vant til ikke å ha dem med. Vi har møtt Vi­pers så­pass man­ge ganger at vi har noen tan­ker om hva som blir vik­tig, men det hol­der vi for oss selv, sier Mo­en.

Vi­pers- tre­ner Kenneth Gab­ri­el­sen tror på at Kurtovic og Toft ikke spil­ler.

– Det sto­ler jeg på. De kom­mer nok ikke til å spil­le, men vi er opp­da­tert på Lar­vik og det de vis­te mot By­åsen til ti­der er det bra nivå på. Vi må pres­te­re på et me­get høyt nivå og Lar­vik er selv­føl­ge­lig sto­re fa­vo­rit­ter, men alle vet at vi kan spil­le hånd­ball, sier Gab­ri­el­sen.

– VI­PERS FA­VO­RIT­TER

Førs­te kamp går tors­dag klok­ka 19 i et ut­solgt Aqua­ra­ma.

– Hvis det skjer at Lar­vik stil­ler uten Toft og Kurtovic er Vi­pers fa­vo­rit­ter. Har de fullt lag er Lar­vik fa­vo­rit­ter. For hver av Kurtovic, Mørk og Toft som er ute, øker Vi­pers- sjan­se­ne be­trak­te­lig, sier

Bent Sve­le, TV 2-eks­pert, og leg­ger raskt til:

– Vi­pers sine sjan­ser er gode uan­sett hva Lar­vik stil­ler med.

– Sær­lig når Toft er ute, me­ner «GP»

– Det har ikke så mye å si hvem som er fa­vo­rit­ter. De vant sist, så vi er re­van­sje­lyst­ne etter det, sier en av­slap­pet Lar­vik-tre­ner Mo­en.

LARVIKS FOR­DEL

Lar­vik har vun­net slutt­spil­let 16 ganger. I lik­het med se­ri­en og cu­pen har de vun­net slutt­spil­let hvert år si­den 2005. To av tre po­ka­ler er satt inn i pre­mie­ska­pet alt den­ne se­son­gen.

– Larviks for­del er at de har vært med på det­te man­ge ganger. Det er sis­te kampene til fle­re av dem, så jeg tror de er vel­dig sug­ne på å av­slut­te med stil. Vi- pers får en tøff opp­ga­ve uan­sett, men de har mann­skap til å matche dem, me­ner Pet­ter­sen.

Vest­fold-la­get kom­mer til å se helt an­ner­le­des ut nes­te se­song. De mis­ter Kurtovic, Toft og Ma­rit Malm Fra­fjord, mens Karo­li­ne Dyh­re-brei­vang, An­ja og Gro Edin-ham­mer­seng leg­ger opp.

Tit­tel­gros­sis­te­ne vil ga­ran­tert av­slut­te i stil med kar­rie­ren de­res.

– Må­let er å run­de av med en sis­te tit­tel. Det har vært vårt sto­re fo­kus si­den vi røyk ut av Cham­pions League, sier Mo­en.

Det sit­ter friskt i min­net at Vi­pers på­før­te Larviks førs­te tap i en elite­se­rie­kamp på 16 år i april. Det var førs­te Lar­vik-tap på hjemme­bane på 18 år.

– VI­PERS KAN ANGRIPE

Den tid­li­ge­re Kif-tre­ne­ren sier at Lar­vik har presset på seg.

– Det gjør at du kan angripe kampene. Sam­ti­dig lø­per det en Linn Sul­land og Mar­ta To­mac som har spilt mye stort. Det er noen er­far­ne spil­le­re med sult og de har alt å vin­ne uten press, me­ner Sve­le.

– Hvor mye be­tyr det å vin­ne i Aqua­ra­ma for Vi­pers?

– Det er klart det er en for­del. Sam­ti­dig vant de i Lar­vik sist. Ry­ker du med fem-seks mål hjem­me er de ute. De må ha et greit ut­gangs­punkt, men tre-fire mål i hånd­ball går fort og det er ikke noe å ri på. Det må spil­les to gode kam­per, sva­rer Sve­le.

Re­tur­kam­pen i Lar­vik går søn­dag klok­ka 18.00. Den går i Berg- sli­hal­len og ikke i Bo­lig­map­pa Are­na.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Aman­da Kurtovic spil­ler iføl­ge tre­ner Tor Od­var Mo­en ikke fi­na­len mot Vi­pers. Her er hun i du­ell med Karo­li­ne Ol­sen i ja­nu­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.