Vil ha lei­lig­he­ter her

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) øns­ker seg lei­lig­he­ter i Ting­hu­set og Fyl­kes­hu­set. Han me­ner an­sat­te i po­li­ti, ting­rett og fyl­kes­ad­mi­ni­stra­sjon bør flyt­te til spek­ta­ku­læ­re ny­bygg på jern­bane­tom­ta.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SAND­BERG tone.sand­berg@fvn.no

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re me­ner po­li­ti, ting­rett og fyl­kes­ad­mi­ni­stra­sjon bør flyt­te til jern­bane­tom­ta, mens Ting­hu­set og Fyl­kes­hu­set byg­ges om til lei­lig­he­ter.

– Det er en del sto­re pro­ses­ser på gang som gir et mu­lig­hets­vin­du for byen, sier Fur­re til Fædre­lands­ven­nen.

Og i det vin­du­et ser han Kris­tian­sands svar på Oslos Barco­de (Opera­kvar­te­ret med 500 bo­li­ger og 10.000 ar­beids­plas­ser) rei­se seg med nye spen­sti­ge bygg ved jern­ba­nen og hav­na, mens ny E 39 mel­lom Gart­ner­løk­ka og Kols­da­len lø­ser opp tra­fikk­flo­ken som har pla­get om­rå­det i åre­vis.

Og han ser at folk flyt­ter til byen i tu­sen­tall:

– I fjor lan­ser­te jeg øns­ket om 15.000 inn­byg­ge­re i Kvad­ra­tu­ren, og det ser ut til å ha fes­tet seg som mål, sier han for­nøyd.

KONTORER TIL LEI­LIG­HE­TER

Det be­tyr so­lid vekst fra da­gens rundt 7000, og han har tenkt ut hvor en del av dem skal bo:

Ting­hu­set i Fest­nings­gata og Fyl­kes­hu­set i Tor­dens­kjolds­gate er nem­lig to av byg­ge­ne som kan bli le­di­ge som føl­ge av de sto­re pro­ses­se­ne Fur­re ten­ker på.

– Po­li­ti­et har nå en fore­spør­sel ute i mar­ke­det om nye lo­ka­ler, feng­se­let skal til Man­dal og Fro­land, og jeg vet at også ting­ret­ten kun­ne ten­ke seg noe nytt, sier Fur­re.

– I til­legg skal fyl­kes­kom­mu­nen om­or­ga­ni­se­res når Agder-fyl­ke­ne slås sam­men. Fyl­kes­man­nen flyt­ter til Aren­dal, men den nye sen­tral­ad­mi­ni­stra­sjo­nen skal sam­les i Kris­tian­sand, på­pe­ker Fur­re.

– Og det gam­le sen­tral­syke­hu­set, der de fyl­kes­an­sat­te har kontorer i dag, eg­ner seg etter min me­ning fan­tas­tisk godt til lei­lig­he­ter, sier han.

KNUTEPUNKT

Og Kris­tian­sands ord­fø­rer har en klar me­ning om hvor både ad­mi­ni­stra­sjo­nen for det nye Agder og po­li­ti og dom­stol bør hol­de hus:

I Quad­rum på jern­bane­tom­ta, pro­sjek­tet som ble ut­vik­let av kunst­ne­ren Kjell Nu­pen i sam­ar­beid med L2 Ar­ki­tek­ter, og god­kjent av by­sty­ret i 2013.

– Vi står foran en stor trans­for­ma­sjon av et av de mest sen­tra­le ste­de­ne på Sør­lan­det, nem­lig om­rå­det rundt da­gens jern­bane­sta­sjon, fort­set­ter Fur­re.

– E 39 fra Garn­ter­løk­ka til Kols­da­len lig­ger nå in­ne i Na­sjo­nal Trans­port­plan, og skal på­be­gyn­nes. Det gjør at det er mu­lig å gå i gang med Quad­rum-om­rå­det som al­le­re­de er re­gu­lert, og som kan rom­me sto­re, flot­te kon­tor­bygg, me­ner han.

– Alt det­te gjør at det er mu­lig å rea­li­se­re fle­re mål­set­nin­ger. Vi får nye, flot­te bygg med ar­beids­plas­ser i di­rek­te til­knyt­ning til kol­lek­tiv­trans­port, og vi får fle­re men­nes­ker inn i Kvad­ra­tu­ren.

– ET STORT LØFT FOR BYEN

Fore­lø­pig har ikke Fur­res tan­ker ma­te­ria­li­sert seg i for­mel­le do­ku­men­ter, men han har luf­tet tan­ke­ne både for po­li­ti og fyl­kes­kom­mu­ne.

– Jeg har drøf­tet uli­ke løs­nin­ger med dem for å sti­mu­le­re til at vi ten­ker stort og at vi ten­ker på tvers. Hvis vi om åtte år har Quad­rum på plass i til­knyt­ning til god og ef­fek­tiv trans­port, ny vei fra Gart­ner­løk­ka til Kols­da­len, og bo­li­ger i det gam­le syke­hu­set og Ting­hu­set, tror jeg det vil­le bi­dratt til et stort løft for byen, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.